Näpp – nå­got be­slut om nya Stu­re­plan blev det in­te

Danderyds Nyheter - - Danderyd / Stockholm - Jo­hann Ber­nö­vall

Det blev ing­et be­slut om ADIA:s pla­ner för Stu­re­plan. När ären­det hamnade på po­li­ti­ker­nas bord i tors­dags bord­la­des ären­det.

För­sla­get om att skju­ta fram be­slut kom ifrån ma­jo­ri­te­ten be­stå­en­de av So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Mil­jö­par­ti­et och Väns­ter­par­ti­et, par­ti­er som sinse­mel­lan ti­di­ga­re haft oli­ka åsik­ter kring pla­ner­na. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har va­rit po­si­ti­vast me­dan Mil­jö­par­ti­et sagt prompt nej.

– Vi kän­de oss in­te rik­tigt kla­ra med det i och med att det är ett svårt ären­de. Det är bätt­re att det blir bra och att det får ta tid. Det är dumt att has­ta sig ige­nom nå­got så­dant här, sä­ger stads­bygg­nads­bor­gar­rå­det Ro­ger Mo­gert (S). L, C och M ha­de ett eget för­slag om att ären­det ska åter­re­mit­te­ras. Man vill där­med att stads­bygg­nads­kon­to­ret ska ta ett ti­di­ga­re för­slag för Stu­re­plan i be­akt­ning, ett för­slag som in­ne­fat­tar fär­re riv­ning­ar. Men när ma­jo­ri­te­ten fö­reslog en bord­lägg­ning val­de de att in­te gå emot.

– Om in­te ma­jo­ri­te­ten tillå­ter oss att åter­re­mit­te­ra näs­ta gång det här kom­mer upp på bor­det så kom­mer vi att rös­ta nej. Där är vi, L, C helt över­ens. Vår för­hopp­ning är i förs­ta hand att man bac­kar ban­det och tit­tar på and­ra för­slag, sä­ger op­po­si­tions­bor­gar­råd Jo­a­kim Lars­son (M) till StockholmDirekt.

– Stu­re­plan är en unik plats för Sve­ri­ge där det finns ett eko­sy­stem av ute­liv, nä- rings­liv, tu­rism, stads­mil­jö och re­stau­rang­er. Al­la pla­ner på att byg­ga om den plat­sen mås­te ske med störs­ta var­sam­het, och ta des­sa vär­den i be­ak­tan­de, sä­ger Björn Ljung ( L), grupple­da­re i stads­bygg­nads­nämn­den.

”Säm­re som nö­jesstad”

Även Cen­ter­par­ti­et är kri­tis­ka till pla­ner­na.

– Med för­sla­get som nu lig­ger på bor­det ris­ke­rar Stu­re­plan att gå från pul­se­ran­de krog- och natt­klubb­s­liv till en bygg­ar­bets­plats un­der många år framö­ver. Det skul­le in­te ba­ra skräm­ma iväg fö­re­ta­gen i om­rå­det, ut­an även va­ra en för­säm­ring av Stockholm som nö­jesstad, sä­ger Christi­na Lin­der­holm ( C), le­da­mot i stads­bygg­nads­nämn­den.

ILLUSTRATION: ADIA

NY IN­GÅNG? En­trén mot Stu­re­plan en­ligt för­sla­get som nu bord­lagts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.