Fuck it, det är ba­ra att kö­ra!

Danderyds Nyheter - - Stockholms Helg -

Allt ska va­ra för al­la, sä­ger du? Nej, för hel­ve­te. Fy vad trå­kigt det blir då. För när kul­tur och nö­je ska vatt­nas ur till­räck­ligt för att pas­sa al­la sma­ker och lätt gli­da ner­för varen­da svensk kul­tur­stru­pe, vad blir kvar då? Just ingen­ting. Ba­ra en smak­lös smör­ja.

Istäl­let för att dra svensk i Ber­lin­kor­tet (”allt är sååå myc­ket bätt­re i Be­e­er­li­i­in”), då jag var där för­ra hel­gen, så tar jag ett lo­kalt ex­em­pel: Ci­ne­ma qu­e­er, en HB­TQ-fes­ti­val som på­går i stan i det­ta nu. Jag lä­ser de­ras pro­gram med sma­la que­er­stum­fil­mer från 1910-ta­let, tio tim­mar långa sper­ma­fes­ter på ba­stuklubb, HBTQw­rest­ling, och do­ku­men­tä­rer om 100-åri­ga män som har re­gel­bun­den grupp­sex, och kän­ner föl­jan­de: 1. Vil­ket trå­kigt liv jag le­ver, och... 2. ...det här är verk­li­gen in­te för al­la, och...

3. ...så häf­tigt att det här finns, och får ut­rym­me, och tar plats.

Jag äls­kar män­ni­skor som istäl­let för att krä­va att sa­ker ska an­pas­sas för dem, sä­ger fuck it, styr upp det som de själ­va vill ha, och ski­ter i om and­ra tyc­ker det är ud­da. Som ”gam­mel­fla­tor­na” här in­till som trött­nat på natt­ligt klubb­stök i skum­ma mil­jö­er (se ovan för ex­em­pel) och rod­dat sitt eg­na ho­tell­häng. Kör, ba­ra kör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.