Käns­lostorm – i al­la fall bland Jär­fäl­la­bor­na

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd -

Iför­ra veckan ha­de vi en ar­ti­kel om Nor­rort, och vil­ka kom­mu­ner som fak­tiskt hör dit.

Frå­gan är in­te helt be­sva­rad men många Tä­by-, Val­len­tu­na- och Dan­de­rydsbor ver­kar tyc­ka att det är här det rik­ti­ga Nor­rort lig­ger. Att även Jär­fäl­la skul­le lig­ga i Nor­rort, det var det in­te många som höll med om här.

Men många Jär­fäl­la­bor, de an­ser att de bor i Nor­rort och när vår sys­ter­tid­ning Jär­fäl­la tid­ning pub­li­ce­ra­de sam­ma ar­ti­kel, ja då blev det upp­rör­da käns­lor.

Du kan lä­sa mer om hur Jär­fäl­la­bor­na re­a­ge­rat på dis­kus­sio­ner­na om de­ras va­ra- el­ler ic­ke va­ra i Nor­rort på si­dan 12 i det här num­ret.

HETS. Den evi­ga svamp­het­sen är igång – och jag kan ve­ta om det bäs­ta svamp­stäl­let i he­la Tä­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.