Där­för väl­jer de par­tyd­ro­ger

ECSTA­SY OCH KO­KA­IN. Del av van­lig fest­kväll

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Sa­ga.lin­dqvist@di­rek­press.se

Kloc­kan är 01.34. Det är en helt van­lig helg och vi be­fin­ner oss i en vil­la i Danderyd. Ba­sen från den höga mu­si­ken är dov in­ne i det ljus­gråa sov­rum­met. På den bru­na trä­by­rån bred­vid ho­nom lig­ger det en ge­nom­skin­lig på­se. På­sen in­ne­hål­ler sju ta­blet­ter av par­tyd­ro­gen ecsta­sy. Han häl­ler ut en ljus­grön rund ta­blett på trä­by­rån och tit­tar se­dan på mig. – Ska du ha? Ur den svar­ta lä­der­plån­bo­ken tar han upp ett ban­ko­mat­kort. Pill­ret hac­kas ned med hjälp av kor­tet. Han rät­tar till pul­ver­mas­san så det bil­das en tunn rad, men av­bryts ab­rupt av en tjej som stapp­lar in i rum­met. Hon gör en dis­kret gest till ho­nom. Han vet, och hon vet. Han häl­ler ut yt­ter­li­ga­re ett pil­ler på trä­by­rån. Han de­lar det i mit­ten.

– Det är li­te oli­ka hur man väl­jer att gö­ra. An­ting­en kan man sväl­ja ta­blet­ten el­ler så snor­tar man den. Man tar ju oli­ka mäng­der be­ro­en­de på hur van man är. I bör­jan tar man ba­ra en kvar­ting och sen kan man öka suc­ces­sivt. Det kan svi­da till li­te i nä­san när man drar in li­nan, men det går snabbt över.

Ham­na­de i psy­kos

En kort stund där­ef­ter rul­lar han ihop en tju­go­lapp till ett cy­lin­der­for­mat rör. Ge­nom sin vänst­ra näs­bor­re drar han in hal­va li­nan med ecsta­sy. Det som är kvar drar han in ge­nom den hög­ra näs­bor­ren. Sen är det hen­nes tur. Hon vack­lar en aning med blic­ken, det är den and­ra gång­en som hon tar ecsta­sy. För­ra gång­en hon pro­va­de dro­ger ham­na­de hon i psy­kos, men hon vill ge det en chans till.

Den på­gåen­de fes­ten har va­rit pla­ne­rad se­dan en läng­re tid till­ba­ka. Och redan vec­kor in­nan fes­ten har vän­ner och be­kan­ta be­ställt dro­ger av ho­nom. För att hit­ta rätt dro­ger an­vän­der han sig av en hem­si­da.

– Det förs­ta jag gör är att gå in på en hem­si­da där oli­ka ty­per av dro­ger re­cen­se­ras. Det är typ som en si­da där det finns ho­tellre­cen­sio­ner, men här är det knar­kre­cen­sio­ner. Folk som an­vän­der dro­ger be­rät­tar si­na upp­le­vel­ser med oli­ka ty­per av knark och ” mär­ken”, sä­ger han.

”Smi­dig pro­cess”

När han har valt vil­ka dro­ger som han vill ha hör han av sig till en kom­pis som har kon­tak­ter.

– Det är en väl­digt smi­dig pro­cess. Mi­na vän­ner sä­ger vad de vill ha, sen swishar de mig. Sen ger jag min kom­pis peng­ar och sen får jag knar­ket. Och sen fes­tar vi och har kul.

I det vit­må­la­de var­dags­rum­met står fle­ra män­ni­skor och dan­sar. Un­ge­fär hälf­ten av al­la på plats har nytt­jat dro­ger den­na kväll. När jag ser mig om­kring läg­ger jag spe­ci­ellt mär­ke till en tjej. Hen­nes pu­pil­ler är gi­gan­tis­ka, det ser ut som det ska fal­la ut i ögon­vi­tan. Ögon­vi­tan i sig är röd. Hen­nes blick är ofo­ku­se­rad och hon stapp­lar fram och till­ba­ka på dans­gol­vet.

Han å and­ra si­dan är lugn och san­sad. Han sit­ter ute på al­ta­nen med cig­gen i den ena han­den och en burk starköl i den and­ra.

– Jag har gjort det så många gång­er, så jag blir in­te helt whac­ko som ny­bör­jar­na. Men käns­lan när jag tar ecsta­sy är grym. Al­la käns­lor för­stärks. Käns­lan är eu­fo­risk. Och man vill lik­som ta i sa­ker. Käns­lan av att ta på oli­ka ma­te­ri­al är så starkt. Om man är glad från start och sen tar ecsta­sy, då blir man lik­som ma­giskt glad.

Vad är bak­si­dan av att nytt­ja ecsta­sy?

– Man so­ver väl­digt då­ligt. Man är ju up­pe i varv ett bra tag ef­ter. Och sen så bru­kar man få ont i mun­nen ef­ter att man so­vit. Man lig­ger lik­som och tug­gar i söm­nen. Kä­kar­na blir lik­som spän­da.

Har va­rit ko­ka­in­be­ro­en­de

För­u­tom ecsta­sy nytt­jar han ko­ka­in till och från. Un­der det se­nas­te året har han va­rit be­ro­en­de av ko­ka­in. Och nu käm­par han för att bli av med det.

– Jag har haft en sån jäv­la hemsk pe­ri­od i mitt liv. Jag för­sö­ker kom­ma till­ba­ka nu och bli av med mitt ko­ka­in­be­ro­en­de. Nu­me­ra tar jag det ba­ra ibland, typ i fest­sam­man­hang. Men det är svårt att bli av med det. Jag har det i mitt um­gänge, över­allt runt om­kring mig, sä­ger han och tit­tar ner i mar­ken.

Al­tan­dör­ren öpp­nas och tje­jen som ti­di­ga­re ta­git ett halvt pil­ler ecsta­sy ki­kar ut. – Ska vi dan­sa? frå­gar hon. Han nic­kar. Och till­sam­mans stapp­lar de in på dans­gol­vet. En helt van­lig fest­kväll fort­sät­ter.

Jag har haft en sån jäv­la hemsk pe­ri­od i mitt liv. Jag för­sö­ker kom­ma till­ba­ka nu och bli av med mitt ko­ka­in­be­ro­en­de. Nu­me­ra tar jag det ba­ra ibland, typ i fest­sam­man­hang. Men det är svårt att bli av med det.

Jag har gjort det så många gång­er, så jag blir in­te helt whac­ko som ny­bör­jar­na. Men käns­lan när jag tar ecsta­sy är grym.

Sa­ga Lin­dqvist

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.