Här rivs klas­sis­ka Grind­stu­gan

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Dan­de­ryds Nyheter har ti­di­ga­re be­rät­tat att Grind­stu­gan, i Stocksund, ska ri­vas på grund av hu­sets då­li­ga skick. I bör­jan av feb­ru­a­ri be­slu­ta­de kom­mu­nen att man skul­le in­ve­ste­ra fem mil­jo­ner kro­nor i att byg­ga ett nytt hus på plat­sen be­stå­en­de av två lä­gen­he­ter som dis­po­ne­ras av so­ci­al­nämn­den.

– Tan­ken är att det i den mån det är möj­ligt ska bli ett li­ka­dant hus som för­ut, men med en an­norlun­da plan­lös­ning, sä­ger Bo­ris Ju­ric, pro­jekt­le­da­re på Dan­de­ryds kom­mun, och fort­sät­ter:

– Hu­set var fukt­ska­dat, stod på gam­mal grund och var väl­digt sli­tet så där­för be­döm­de man att det in­te var värt att re­no­ve­ra ut­an i stäl­let byg­ga nytt.

Av­skyr Rö­da lin­jen. All­tid två Mör­by på ra­ken… Twitt­ra­ren @mats­dolk hy­ser tun­nel­ba­ne­agg. Men för vår del är vi ju ba­ra gla­da om det nu är så att det går fler tåg mot Mör­by än mot Ropsten!

FOTO: KEVIN WEDIN

RIVIGT. Grind­stu­gan rivs i Stocksund, ef­ter ett be­slut som klub­ba­des redan i feb­ru­a­ri i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.