För­sko­la i Djurs­holm kan bli till lä­gen­he­ter

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Kevin Wedin 073-600 69 38 kevin.wedin@di­rekt­press.se

För­sko­lan Grind­stu­gan i Djurs­holm står tom och pla­ne­ras att bli ett LSS­bo­en­de för sex per­so­ner. Utö­ver kan man even­tu­ellt byg­ga tre yt­ter­li­ga­re lä­gen­he­ter som kan bli stu­dent­bo­stä­der.

För­ra som­ma­ren för­vär­va­de Dan­de­ryds kom­mun bygg­na­den Grind­stu­gan (in­te att för­väx­la med Grind­stu­gan i Stocksund) som ti­di­ga­re var för­sko­le­lo­kal för Pyss­ling­en för­sko­lor AB. An­led­ning­en till för­vär­vet är att be­ho­vet av för­sko­le­plat­ser i Djurs­holm har mins­kat och att det finns en brist av LSS–bo­en­den, la­gen om stöd och ser­vice till vis­sa funk­tions­hind­ra­de.

– Det är en om­bygg­na­tion som är ak­tu­ell där man be­hö­ver an­pas­sa den här fas­tig­he­ten till ett LSS-bo­en­de och ett an­tal lä­gen­he­ter, sä­ger Bo­ris Ju­ric, pro­jekt­le­da­re på Dan­de­ryds kom­mun.

Pa­ral­lellt på­går ett ar­be­te med att för­änd­ra de­talj­pla­nen för att tillå­ta män­ni­skor att bo i lo­ka­len. Ef­ter att de­talj­pla­ne­ar­be­tet är fär­dig­ställt ska kom­mu­nen läg­ga ut pro­jek­tet på an­bud till ent­re­pre­nö­rer.

Tre stu­dent­ly­or

För­sla­get som finns, från fas­tig­hets­nämn­den, är att lä­gen­he­ter­na ska va­ra cir­ka 40 kvadrat­me­ter sto­ra. Det skul­le in­ne­bä­ra att yt­ter­li­ga­re lä­gen­he­ter får plats i bygg­na­den. Bland an­nat har kon­sult­bo­la­get Ebab ut­rett om man även skul­le kun­na in­hy­sa tre stu­dent­lä­gen­he­ter.

– Vi är jät­te­nöj­da om det blir så här och det vo­re jät­te­bra om vi kan få in de här stu­dent­lä­gen­he­ter­na. Vi äg­de kå­ken och grun­den är att vi ha­de en för­sko­la som in­te be­höv­des, sä­ger Torsten Sjögren (M), ord­fö­ran­de i fas­tig­hets­nämn­den.

För­hopp­ning­en är att man till hös­ten ska ha änd­rat de­talj­pla­nen och att bygg­na­tion kan in­le­das till vin­tern och att in­flytt­ning kan ske först näs­ta höst.

– Vi hop­pas att det in­te blir nå­got över­kla­gan­de och att vi nu kan sät­ta fart, sä­ger Torsten Sjögren.

FOTO: KEVIN WEDIN

FÅR NYTT INNEHÅLL. För­sko­lan Grind­stu­gan, på Va­le­vä­gen, står tom och nu ser kom­mu­nen över sin fram­ti­da an­vänd­ning av lo­ka­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.