Lars var nä­ra att kas­ta sin vinst­lott

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Kevin Wedin

Det var i som­ras som Lars Hed­lund köp­te en triss­lott i Mör­by cent­rum, en lott som han höll på att slänga ut­an att ha skra­pat den fär­digt. Un­der tis­da­gen skra­pa­de han fram 100 000 kro­nor.

I tis­dags skra­pa­de 87-åri­ga Dan­de­ryds­bon Lars Hed­lund fram 100 000 kro­nor i di­rekt­sänd­ning un­der ”Ny­hets­mor­gon” på TV4. Allt tack va­re en triss­lott han köp­te ti­di­ga­re un­der som- ma­ren, som han höll på att slänga.

– Det var så att när jag satt och skra­pa­de så trod­de jag att jag var klar, jag ser li­te då­ligt, och då sä­ger min fru till mig att jag in­te har skra­pat fär­digt, sä­ger han till Dan­de­ryds Nyheter.

Frun ha­de sett rätt och un­der den sista luc­kan dol­de sig den tred­je tv-sym­bo­len som ga­ran­te­ra­de Lars 100 000 kro­nor och ett tv­fram­trä­dan­de.

Lot­ten köp­te Lars på en to­baks­bu­tik i Mör­by centr- um ti­di­ga­re i som­ras i sam­band med att han läm­na­de sin vec­ko­li­ga stryk­tips­ku­pong. Se­dan dess har han el­ler frun in­te be­rät­tat om den po­ten­ti­el­la stor­vins­ten för nå­gon.

– Vi tänk­te att vi be­hål­ler det som en hem­lig­het så länge, sä­ger han.

Hur kän­des det att skra­pa triss i tv?

– Jag vet in­te, jag har ald­rig va­rit med i tv ti­di­ga­re och tänk­te in­te så myc­ket på det.

FOTO: SVENS­KA SPEL

LYCKOSKRAP. Lars Hed­lund, 87-år från Danderyd, skra­pa­de un­der tis­dags­mor­go­nen fram 100 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.