Halv mil­jon för ny vi­sion – ”en för­sum­bar kost­nad”

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Kevin Wedin 073-600 69 38 kevin.wedin@di­rekt­press.se

476 000 kro­nor kos­ta­de det Dan­de­ryds kom­mun att ta fram vi­sio­nen ”Sve­ri­ges bäs­ta kom­mun att le­va, bo och ver­ka i”. Me­dan op­po­si­tio­nen är kri­tisk me­nar Ol­le Reichen­berg (M) att vi­sions­ar­be­tet va­rit vik­tigt.

Dan­de­ryds kom­mun har lagt strax un­der en halv mil­jon kro­nor, varav 360 000 på kon­sult­kost­na­der, på att ar­be­ta fram en vi­sion som he­la kom­mu­nen ska ar­be­ta mot. Vi­sio­nen är ”Sve­ri­ges bäs­ta kom­mun att le­va, bo och ver­ka i”.

– Syf­tet är att bli duk­ti­ga­re på att sät­ta upp mål för vad vi gör och hur vi ska ar­be­ta på läng­re sikt och det är nå­got som vi ald­rig har re­flek­te­rat över, sä­ger Ol­le Reichen­berg ( M), ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen.

Vi­sio­nen be­står av fle­ra stra­te­gi­er, varav någ­ra är löf­ten till in­vå­na­re, bland an­nat: ”Hög till­gäng­lig­het, öp­pen di­a­log och gott be­mö­tan­de”.

Job­bar in­te kom­mu­nen redan så?

– Men det har in­te satts upp som en tyd­lig pri­o­ri­te­ring. Ti­di­ga­re har vi in­te haft den tyd­lig­he­ten hur vi ska job­ba mot ci­vil­sam­häl­let, sä­ger Ol­le Reichen­berg.

Nå ett nytt tänk

Vi­da­re be­rät­tar Reichen­berg att det fram­förallt för kom­mu­nens tjäns­te­män hand­lar om att se till vad re­spek­ti­ve för­valt­ning gör och att man ska strä­va ef­ter att nå ett nytt tänk där al­la ska sik­ta åt sam­ma håll.

Kon­kret, vad för för­änd­ring kan det in­ne­bä­ra för in­vå­nar­na?

– Ta stads­bygg­nads­pro­jekt, till ex­em­pel, där får vi ibland kri­tik för att vi in­te är till­räck­ligt bra att fö­ra di­a­log, öst­ra Ene­by torg är ett ex­em­pel. Nu har vi en stra­te­gi för att ha en tyd­li­ga­re di­a­log men för­e­ning­ar och en­skil­da Dan­de­rydsbor, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Där tror jag vi kom­mer bli myc­ket bätt­re på att in­klu­de­ra fram­ö­ver.

Att det har kostat kom­mu­nen näs­tan en halv mil­jon kro­nor är ing­et som Reichen­berg ser nå­got pro­blem med.

– Den är en för­sum­bar kost­nad, det är ett ar­be­te som skett un­der ett halv­år och det finns många kom­mu­ner och or­ga­ni­sa­tio­ner som be­ta­lar bra myc­ket mer för det.

”Bra ex­em­pel på slö­se­ri”

Vi­sio­nen de­bat­te­ra­des un­der kom­mun­full­mäk­ti­ge i mån­dags och där var Cen­ter­par­ti­ets grupple­da­re, Siv Sa­hsltröm, kri­tisk till att kom­mu­nens högst för­tro­en­de­val­da in­te kun­de le­da ar­be­tet själ­va.

– Det är ett bra ex­em­pel på slö­se­ri. De här stra­te­gi­er­na är nå­got som vi ha­de kun­nat gö­ra själ­va ut­an att an­li­ta kon­sul­ter. Att ar­be­ta med vi­sio­ner gör vi ju när vi skri­ver pro­gram i sam­band med val­rö­rel­ser, sen job­bar vi redan med myc­ket av det som man kom­mit fram till, sä­ger hon.

Hög till­gäng­lig­het, öp­pen di­a­log och gott be­te­en­de.

Hög kva­li­tet och stor val­fri­het i de kom­mu­na­la tjäns­ter­na.

Ci­vil­sam­häl­le och nä­rings­liv ska ha go­da för­ut­sätt­ning­ar att ver­ka i kom­mu­nen.

Om­världsa­na­lys och ut­vär­de­ring är grun­den för in­no­va­tiv ut­veck­ling.

Sam­ver­kan och rätt pri­o­ri­te­ring­ar är grun­den för att nå ef­fek­ti­vi­tet.

En at­trak­tiv ar­bets­gi­va­re ger möj­lig­he­ter för med­ar­be­ta­re och che­fer att ut­veck­las.

ING­EN SLOGAN. En­ligt kom­mu­nen är det ing­en slogan man kom­mit fram till ut­an led­ord för den vi­sion som man vill ar­be­ta ut­ef­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.