Men vad är det här?

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

är jag plug­ga­de i Öre­bro i bör­jan av 1990-ta­let så bod­de jag i Väs­terås och åk­te tåg de tio mi­len emel­lan, sen cyk­la­de jag sista bi­ten på tre­fy­ra kilo­me­ter. Då bör­ja­de jag ri­ta på en sån här, just med tan­ke på väd­ret. Sen kom verk­lig­he­ten ikapp, och i dag finns det fle­ra oli­ka le­ve­ran­tö­rer av velo­mo­bi­ler.

Jag hit­ta­de någ­ra oli­ka mo­del­ler på nä­tet för någ­ra år se­dan så jag och min fru be­ställ­de en varsin från Düs­sel­dorf, de är ju mer el­ler mind­re skräd­dar­syd­da ef­ter en själv.

Det är många tum­men upp och high fi­ves när man är ute och då även från ra­cer­cy­klis­ter som kan va­ra ett kon­ser­va­tivt släk­te.

I ned­förs­bac­ke gör man 70-75 kilo­me­ter i tim­men.

Den här mo­del­len är en av de lät­ta­re, den väger 21 ki­lo, vil­ket än­då är be­tyd­ligt tyng­re än en cy­kel och det märks ju ab­so­lut i upp­förs­bac­kar. Men i ned­förs­bac­ke gör man 70-75 kilo­me­ter i tim­men. Det finns en kå­pa man kan ta över och vä­de­ra­spek­ten är ju en grej. Sen är ae­ro­dy­na­mi­ken 30 pro­cent bätt­re än på en van­lig cy­kel.

Den är 270 cen­ti­me­ter lång och 65 cen­ti­me­ter bred. Man kän­ner sig li­te bre­da­re på sma­la cy­kel­ba­nor och jag är li­te för­sik­ti­ga­re med att kö­ra om med den här än på en van­lig ra­cer­cy­kel.

Van­li­gas­te frå­gan jag får är om det är far­ligt och om man syns då­ligt. Men jag bru­kar sä­ga att den är un­ge­fär li­ka hög som en Lam­borg­hi­ni och har un­ge­fär sam­ma upp­märk­sam­hets­vär­de.

Sen skul­le jag sä­ga att den är mind­re far­lig än en van­lig cy­kel, här har du föt­ter­na längst fram och är skyd­dad i en kar­bon­hjälm.

Men kroc­kar du med en van­lig så ram­lar du med hu­vu­det fö­re.

Be­rät­tat för Kevin Wedin som en bil, van­lig­ti­vis ut­an mo­tor, men som drivs som en cy­kel med två styr­spar­kar in­nu­ti. Velo­mo­bi­len är of­ta för­sedd med ka­ross för att skyd­da fö­ra­ren och för­bätt­ra ae­o­ro­dy­na­mis­ka egen ska­per­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.