Kul­tur­fes­ti­val får ljus invigning Näs­ta helg in­leds Dan­de­ryds kul­tur­bi­en­nal och det med eve­ne­mang­et ”Ljus i mörk­ret” som ska se till att Ös­by­sjön li­vas upp or­dent­ligt. – Vi kom­mer ha en su­per­b­ra la­sershow med dj, sä­ger en av ar­ran­gö­rer­na.

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Kevin Wedin 073-600 69 38 kevin.wedin@di­rekt­press.se

Nä­sa helg, lör­da­gen den 14 ok­to­ber, drar årets upp­la­ga av kul­tur­bi­en­na­len igång. Fes­ti­va­len hål­ler på till den 22 ok­to­ber och un­der veckan bju­der för­e­nings­li­vet i Danderyd in till konst, lit­te­ra­tur, mu­sik, po­e­si, cir­kus och myc­ket mer.

Eve­ne­mang­et ” Ljus i mörk­ret” är ett åter­kom­man­de in­slag som ser till att Ös­by­sjön ly­ses upp med oli­ka ty­per av ljus­in­stal­la­tio­ner och konst­när­li­ga upp­trä­dan­den.

– Det som är det sto­ra i år är att vi in­vi­ger he­la kul­tur­bi- en­na­len och att vi kom­mer ha en su­per­b­ra la­sershow till­sam­mans med en dj, sä­ger Ana Gai­nes, en av ar­ran­gö­rer­na.

Ele­ver upp­trä­der och lot­sar

På sto­ra bryg­gan, vid Ös­by­sjön, kom­mer ele­ver från kul­tur­sko­lan upp­trä­da och fle­ra ele­ver från Vik­tor Ryd­bergs gym­na­si­um kom­mer va­ra vo­lon­tä­rer un­der kväl­len för att lot­sa mel­lan de oli­ka an­hal­ter­na.

To­talt är det ett 20-tal ut­stäl­la­re un­der ”Ljus i mörk­ret” och Ana Gai­nes hop­pas på vackert vä­der och att man slår ti­di­ga­re års ut­ställ­ning­ar då man ha­de mel­lan 500-600 be­sö­ka­re.

– Det är väl­digt ro­ligt att för­e­ning­ar kom­mer sam­man för att vi­sa en del av kul­tu­ren som finns här i Danderyd. Och att vi får in­vi­ga är väl­digt stort för oss. Jag hop­pas att många be­sö­ker de oli­ka ak­ti­vi­te­ter­na un­der veckan, för det lig­ger myc­ket jobb bakom, sä­ger Ana Gai­nes.

Ti­di­ga­re un­der hös­ten har Dan­de­ryds kon­strun­da ar­ran­ge­rats och Ana me­nar att kul­tur­bi­en­na­len blir fi­na­len på kul­tur­hös­ten.

– Kon­strun­dan star­tar kul­tur­hös­ten och jag tyc­ker det är jät­te­bra att det finns så stort ut­bud, sä­ger hon.

Läs även ar­ti­keln om pjä­sen ”Up­pe­hålls­till­stånd” på si­dan 13.

Vi kom­mer ha en su­per­b­ra la­sershow till­sam­mans med en dj.

FOTO: MATS OWE SKÖLD FOTO: CHRISTINA FRID

BALLONGMANET. Kå­ge Klang ut­för­de art per­for­man­ce som en ma­net med bal­long­er. IN­STAL­LA­TION. Del av ut­ställ­ning­en från 2016. Ljus­in­stal­la­tion av Christina Frid. LJUSKONSTNÄR. Del av ut­ställ­ning­en från 2016. Art per­for­mence av Li­am Gai­nes.

FOTO: MATS OWE SKÖLD

ELDFÄNGT. Grup­pen ”Eld­sys­ter”.

UPP­LYS­NING. Så här såg det ut un­der ”Ljus i mörk­ret” för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.