Ef­ter brå­ket – ve­gan­bi­len är till­ba­ka

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Lot­ten Eng­bom 073-600 69 39 lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

Den food­truck, som i bör­jan av sep­tem­ber skräm­des bort från Mör­by cent­rum, är nu till­ba­ka på Dan­de­ryds ga­tor.

Den sjät­te sep­tem­ber skul­le food­truc­ken Ve­gan Sch­me­gan ser­ve­ra ve­gansk mat i Mör­by cent­rum. Men ef­ter hot och fy­sis­ka at­tac­ker från ar­ga re­stau­ran­gin­ne­ha­va­re val­de food­truc­ken att slå igen och åka där­i­från.

Trots att de fått till­stånd att stå och säl­ja sin mat ut­an­för Mör­by cent­rum, fram till och med no­vem­ber i år, har de in­te åter­vänt ef­ter brå­ket.

Nu är dock mat­vag­nen till­ba­ka i Danderyd igen.

– Vi be­stäm­de oss för att det in­te var värt att gå till­ba­ka om det skul­le va­ra så­dan stäm­ning. Men kom­mu­nen hit­ta­de en ny plats åt oss, sä­ger hon som dri­ver food­truc­ken.

I mån­dags var förs­ta da­gen på den nya plat­sen, vid sto­ra par­ke­ring­en vid Mör­by­ba­det, all­de­les in­till tun­neln till Dan­de­ryds sjuk­hus och re­se­cen­tra­len.

– I dag bör­ja­de lun­chen. Vi tän­ker stå där till slu­tet på no­vem­ber, men det kan för­änd­ras, vi kanske ut­ö­kar. Vi pro­var fram till slu­tet av no­vem­ber. Se­dan tän­ker vi att vi är till­ba­ka ti­dig vår igen, sä­ger food­truck-äga­ren.

– Vi tror att plat­sen har po­ten­ti­al. Det är ba­ra två mi­nu­ters pro­me­nad från sjuk­hu­set.

Var­för har ni valt just Danderyd?

– Det här är vår hem­ma­kom­mun, det är kul att bi­dra lo­kalt. Vi vill bi­dra med and­ra ty­per av mat och va­ri­a­tion. Vi vill ut­ö­ka det ve­ge­ta­ris­ka och ve­gans­ka ut­bu­det, sä­ger kvin­nan.

– Vi är jät­te­gla­da att va­ra till­ba­ka. Vi fick gans­ka myc­ket stöd av folk som ring­de och skrev till oss.

Öp­pet­ti­der­na är 11 till 13.30 på var­da­gar. För till­fäl­let har de in­te öp­pet på hel­ger.

– Men det kan kom­ma att bli det. Allt be­ror på vad vi ploc­kar upp för sig­na­ler. Det är mas­sa ak­ti­vi­te­ter på hel­ger, så det vo­re kul om vi kanske kun­de bi­dra med kaf­fe och mat.

FOTO: PRIVAT

TILL­BA­KA. Nu står food­truc­ken som säl­jer ve­gansk mat i när­he­ten av Dan­de­ryds sjuk­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.