Ny an­mä­lan om när­man­den mot barn

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Kevin Wedin 073-600 69 38 kevin.wedin@di­rekt­press.se

En okänd man i en svart skåp­bil när­ma­de sig en 12-årig flic­ka på väg hem från sko­lan i fre­dags för­ra veckan. Hän­del­sen är det tred­je fal­let av lik­nan­de in­ci­den­ter i Danderyd i år. Po­li­sen väd­jar om fler tips och be­rät­tar hur svårt det är att ut­re­da des­sa an­mäl­ning­ar.

Det var vid 14-ti­den un­der fre­da­gen för­ra veckan som en man i en svart skåp­bil ska ha när­mat sig ett 12-årigt barn vid Häst­hags­vä­gen i No­ra.

– Hon var på väg hem från sko­lan när en man i en svart bil, hon upp­le­ver det som en skå­bil, ve­va­de ner ru­tan och vin­ka­de in hen­ne, sä­ger för­äl­dern till flic­kan som Dan­de­ryds Nyheter pra­tat med.

Tred­je fal­let i år

Man­nen i bi­len ska dock in­te ha sagt någon­ting åt flic­kan.

– Han kom väl­digt nä­ra med an­sik­tet och hon tyck­te det var väl­digt obe­hag­lig. Hon tyck­te han såg läs­kig ut och sprang hem res­ten av vägen med sin cy­kel.

Flic­kan ska må okej i dags­lä­get men får ta säll­skap hem från sko­lan ef­ter hän­del­sen.

Det är den tred­je hän­del­sen av lik­nan­de ka­rak­tär som in­träf­fat i Danderyd i år. I bör­jan av feb­ru­a­ri för­sök­te en man lu­ra en 12-årig flic­ka vid Ene­by torg att föl­ja med i hans bil och så sent som den 12 sep­tem­ber ska en man för­sökt lu­ra in en 10-årig flic­ka på väg från en fot­bolls­trä­ning i Stocksund.

– Det är ju fruk­tans­värt, man ba­ra tän­ker på allt hemskt som ha­de kun­nat hän­da. Kanske är det ba­ra en gal­ning som vill skräm­mas, men man vet ju in­te och kan in­te ute­slu­ta nå­got, sä­ger för­äl­dern till den flic­ka som se­nast blev drab­bad.

Po­li­ser i om­rå­det

Ste­fan Dahl­gren är lo­kal­po­lis i po­lis­om­rå­de Tä­by, som in­klu­de­rar Danderyd, och en­ligt ho­nom har man sat­sat på att ha am­bu­le­ran­de po­lis­bi­lar i när­he­ten av om­rå­de­na där lik­nan­de hän­del­ser in­träf­fat.

– Vi för­sö­ker läg­ga re­sur­ser på att de som ar­be­tar in­gri­pan­de, ute i ra­di­o­bi­lar­na, ska rö­ra sig i de om­rå­den det här har fö­re­kom­mit, sä­ger han.

Svårt att ut­re­da

Vi­da­re me­nar han att det är svårt att ut­re­da och att man där­för be­hö­ver al­la tips man kan få ifrån all­män­he­ten.

– Det har va­rit tal om en svart SUV och en svart skåp­bil, så det kan rö­ra sig om oli­ka. Det kan va­ra en hant­verks­bil och nå­gon som ba­ra vill frå­ga ef­ter vägen. Det är svårt, vi vet in­te rik­tigt vad vi spa­nar ef­ter.

– För att vi ska kun­na age­ra och få grepp om det här så mås­te vi få tips när det hän­der, oav­sett om ing­et egent­li­gen har hänt. Vi mås­te kun­na be­vi­sa vad per­so­nen har gjort och det är na­tur­ligt­vis svårt. Att häv­da att man frå­gat om vägen, till ex­em­pel, är in­te brotts­ligt.

FOTO: MOSTPHOTOS

SVART FOR­DON. Se­nas­te hän­del­sen vitt­nar man om det rör sig om en svart skåp­bil, vid en ti­di­ga­re hän­del­se i sep­tem­ber angav man att det rör­de sig om en svart SUV.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.