Po­li­tisk frå­ga blir cir­kus un­der kul­tur­bi­en­na­len Kul­tur­bi­en­na­len i Danderyd be­står av ett fullsmoc­kat sche­ma in­om al­la oli­ka gen­rer. En av eve­ne­mang­ets förs­ta an­hal­ter är fö­re­ställ­ning­en ”Up­pe­hålls­till­stånd” som fram­förs i au­lan på Dan­de­ryds gym­na­si­um.

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Kevin Wedin 073-600 69 38 kevin.wedin@di­rekt­press.se

Dan­de­ryds kul­tur­bi­en­nal, som är ett sam­ar­bets­pro­jekt mel­lan för­e­nings­li­vet, fö­re­ta­ga­re, kul­tur­ar­be­ta­re och kom­mu­nen och vars syf­te är att syn­lig­gö­ra kul­tu­ren, bör­jar näs­ta helg.

Då blir det cir­kus av en högst po­li­tisk frå­ga – flyk­ting­kri­sen.

Jan Norr­man är cir­kus­le­da­re för grup­pen ” Cir­kus nor­mal”, som har fun­nits i 15 år. Sex av de 15 del­ta­gar­na kom­mer från den cir­kus­trä­ning som han dri­vit på Bra­ge­sko­lan.

– Fö­re­ställ­ning­en he­ter ” Up­pe­hålls­till­stånd” och hand­lar om ett barn som flyr från sitt hem­land. Det hand­lar om att skil­ja oli­ka si­tu­a­tio­ner som många som kom­mit hit har upp­levt, sä­ger han.

Be­grän­sad sce­no­gra­fi

Att tving­as skil­jas från sin fa­milj, re­sa, fly för sitt liv och hur väl man har bli­vit be­mött när man kom­mit till Sve­ri­ge är någ­ra av aspek­ter­na som ung­do­mar­na ska ge­stal­ta när au­lan på Dan­de­ryds gym­na­si­um blir cir­kus­scen.

– Histo­ri­en förs fram som en fy­sisk te­a­ter med be­grän­sad sce­no­gra­fi och det hand­lar om att ut­ma­na ele­ver­na till hur man ska åstad­kom­ma be­rät­tel­sen, sä­ger Jan Norr­man.

Fö­re­ställ­ning­en ” Up­pe­hålls­till­stånd” sker i au­lan på Dan­de­ryds gym­na­si­um kloc­kan 14 lör­da­gen den 14 ok­to­ber.

FOTO: JAN JOHANSSON

UPPEHÅLLANDE UN­DER­HÅLL­NING. Cir­kus nor­mal spe­lar upp pjä­sen ”Up­pe­hålls­till­stånd” kom­man­de helg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.