Allt från sto­ra fas­tig­hets­bo­lag till pri­vat­per­so­ner öpp­nar si­na dör­rar för all­män­he­ten un­der ar­ki­tek­tur­fes­ti­va­len Open House.

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Pa­trik Wirén 073-600 69 26 pa­trik.wi­ren@di­rekt­press.se

Den kung­li­ga vänt­sa­len på cen­tral­sta­tio­nen, Bahn­hof ser­ver­cen­tral un­der vi­ta ber­gen, Erics­sons te­le­fon­fa­brik från 1930-ta­let, kol­lek­tiv­hu­set Färd­knäp­pen på Sö­der.

Det är ba­ra någ­ra av de drygt fem­tio bygg­na­der som un­der tre da­gar, 6-8 ok­to­ber, öpp­nas för all­män­he­ten när ar­ki­tek­tur­fes­ti­va­len Open House går av sta­peln.

– Här finns en jät­te­duk­tig ar­ki­tekt­kår men som in­te all­tid är li­ka bra på att nå ut till folk. Vad pas­sar då bätt­re än en ar­ki­tek­tur­fes­ti­val som vi­sar bå­de gam­la och nya hus, frå­gar pro­jekt­che­fen Ri­kard Espling re­to­riskt.

Lik­som vid för­ra årets fes­ti­val bjuds det på fö­re­läs­ning­ar och gui­da­de vis­ning­ar av bygg­na­der, ob­jekt, stads­de­lar och plat­ser. Nytt för i år är bland an­nat en gui­dad cy­kel­tur som in­leds vid Wen­ner-Gren Cen­ter, pro­gram­punk­ten ”speed-dej­ta en ar­ki­tekt” och fle­ra ak­ti­vi­te­ter även för de yng­re.

FOTO: OPEN HOUSE STOCK­HOLM

DOLDIS. Kung­li­ga vänt­hal­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.