Här sval­nar bo­stads­pri­ser­na

Pris­vänd­ning­ar i fle­ra om­rå­den i Stock­holm de se­nas­te må­na­der­na Bå­de bu­den och bud­giv­ning­ar­na i Stock­holm är på den lägs­ta ni­vån se­dan 2013. Sam­ti­digt tving­as allt fler sän­ka för­sälj­nings­pri­set på si­na bo­stä­der el­ler dra till­ba­ka ob­jek­ten helt. Här är li

Danderyds Nyheter - - Hemma - Cla­rence Fren­ker

En­ligt en färsk sam­man­ställ­ning från bo­stads­saj­ten Boo­li är bå­de bu­den och an­ta­let bud­giv­ning­ar på bo­stä­der i Stock­holm på den lägs­ta ni­vån se­dan 2013.

Om det är ett tec­ken på att ett pris­fall har bör­jat är en­ligt ex­per­ter för ti­digt att sä­ga men det är än­då en tyd­lig sig­nal om att köp­be­te­en­det har för­änd­rats i Stock­holm.

– Det här är egent­li­gen en gans­ka väl­kom­men ut­veck­ling. Att bo­stads­af­fä­rer ska ha het­si­ga bud­giv­ning­ar bi- drar in­te till en sund bo­stads­mark­nad, sä­ger Ma­til­da Adel­borg, press­an­sva­rig på Boo­li.

I Stock­holm har ock­så an­ta­let pris­sänk­ta lä­gen­he­ter dub­ble­rats. Mel­lan au­gusti och sep­tem­ber 2015 var två pro­cent av an­non­ser­na pris­sänk­ta, i år är siff­ran up­pe i 4,9 pro­cent för sam­ma pe­ri­od, en­ligt un­der­sök­ning­en. Sam­ti­digt dras fler ob­jekt än ti­di­ga­re till­ba­ka helt från mark­na­den då de in­te bli­vit sål­da.

– Det här kan för­kla­ras med hjälp av den psy­ko­lo­gis­ka fak­torn. Säl­ja­re är väl­digt snab­ba att föl­ja med när pri­ser­na går upp­åt, och kö­pa­re är snab­ba att föl­ja med nedåt. De här siff­ror­na vi­sar att säl­jar­na nu har in­sett att de be­hö­ver sän­ka si­na pris­för­vänt­ning­ar nå­got, sä­ger Clau­dia Wör­mann, bo­en­de­ek­o­nom på SBAB.

Skill­nad mel­lan stads­de­lar

En jäm­fö­rel­se av Svensk Mäklar­sta­tis­tiks of­fi­ci­el­la för­sälj­nings­siff­ror vi­sar att pri­ser­na i Stock­holms stad har sti­git med i snitt 5,8 pro­cent se­dan au­gusti för­ra året. Dock har de to­talt sett gått ned med 1,4 pro­cent de se­nas­te tre må­na­der­na. Men det rå­der ock­så sto­ra skill­na­der mel­lan stads­dels­om­rå­de­na. I ex­em­pel­vis Skär­hol­men och Fars­ta har pri­ser­na sti­git med över tio pro­cent den se­nas­te tolv­må­na­ders­pe­ri­o­den. Me­dan de har ökat med cir­ka sju pro­cent i in­ners­tan.

Att pri­ser­na ökar mer pro­cen­tu­ellt sett i för­or­ter­na tror Hans Flink, för­sälj­nings- och af­färs­ut­veck­lings­chef på Svensk Mäklar­sta­tistik, är ett fe­no­men som kom­mer att fort­sät­ta.

– Vi ser att när pri­ser­na bör­jar kom­ma upp i de här höga ni­vå­er­na bör­jar folk om­vär­de­ra si­na bo­en­den och flyt­tar ut en bit. An­ting­en för att få mer yta el­ler för att bo bil­li­ga­re, och då blir kom­mu­ni­ka­tio­ner­na vik­ti­ga­re. De som verk­li­gen vill bo centralt bör­jar i stäl­let vän­ja sig vid att bo mind­re, sä­ger han.

Om den se­nas­te ti­dens oro på mark­na­den är till­fäl­lig el­ler bör­jan på ett stör­re pris­ras vill han in­te sia om.

– Vi får vän­ta och se om amor­te­rings­kra­ven på­ver­kar och om det verk­li­gen vän­der nedåt. Det är in­te ovan­ligt med pla­tå­er, att pri­ser­na stan­nar av en tid. De trapp­ste­gen har vi sett ti­di­ga­re ge­nom åren, sä­ger Hans Flink, för­sälj­nings- och af­färs­ut­veck­lings­chef på Svensk Mäklar­sta­tistik.

Att bo­stads­af­fä­rer ska ha het­si­ga bud­giv­ning­ar bi­drar in­te till en sund bo­stads­mark­nad.

FOTO: NIRA RODRIGUEZ MOLIN

HÖGDALEN. Ny­byg­gen loc­kar många att kö­pa.

FOTO: AGNES STUBER

PRISTAPP. I om­rå­den i när­he­ten av Hä­gersten har pri­ser­na gått ner. Här vil­lor i Hök­mos­sen.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

NY­BYG­GE. I Nor­ra Djur­gåds­sta­den har gas­kloc­kan ri­vits för att läm­na plats åt nya bo­stä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.