Den enes fri­het får in­te be­grän­sa den an­dres

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Bengt Syl­van kom­mu­nal­råd Danderyd och ord­fö­ran­de för tek­nis­ka nämn­den (L)

Vi har al­la mött dem. Fat­ti­ga EU-med­bor­ga­re som för­sö­ker få ihop en slant. Många Dan­de­rydsbor skän­ker. Jag gör det in­te men stöd­jer or­ga­ni­sa­tio­ner verk­sam­ma i hem­län­der­na. Där mås­te fler få hopp om fram­ti­den i stäl­let för att tig­ga i ri­ka­re län­der. Men tig­ge­ri­et ska­par oro, och många kom­mu­nin­vå­na­re kän­ner obe­hag till ex­em­pel vid åter­vin­nings­sta­tio­ner­na.

Li­be­ra­ler­na i Danderyd vill för­sö­ka hit­ta prak­tis­ka lös­ning­ar och i sam­råd med hand­la­re och åter­vin­nings­ak­tö­rer fin­na lös­ning­ar för att öka med­bor­gar­nas trygg­het vid of­fent­li­ga plat­ser och privat mark. Även or­ga­ni­sa­tio­ner bör in­vol­ve­ras då mer mås­te gö­ras för att stöd­ja in­sat­ser i hem­län­der­na.

De som tig­ger ska be­mö­tas med med­mänsk­lig­het men vi ska in­te bi­dra till att upp­munt­ra tig­ge­ri­et el­ler att man tar med sig barn hit. Barn som le­ver un­der oac­cep­tab­la för­hål­lan­den ska om­hän­der­tas och barn ska gå i sko­lan, men i hem­län­der­na.

Ing­en har rätt att bo­sät­ta sig var som helst och kom­mu­nen har ett team som age­rar med po­li­sen för att av­hy­sa till­fäl­li­ga bo­en­den. Av­hys­ning­ar­na sker med re­spekt för den en­skil­de.

Män­ni­skor ska in­te ut­nytt­jas och hot och hat mot de som tig­ger mås­te be­käm­pas. Att kri­mi­na­li­se­ra tig­ge­ri lå­ter en­kelt men är kom­pli­ce­rat och är en frå­ga som mås­te han­te­ras na­tio­nellt.

Det finns inga enk­la svar el­ler lös­ning­ar. Tig­ge­ri­et är ett pro­blem fram­förallt för dem som tig­ger men det be­rör ock­så många kom­mu­nin­vå­na­re. Li­be­ra­ler­na i Danderyd vill till­sam­mans med cen­tra­la ak­tö­rer ska­pa prag­ma­tis­ka och lång­sik­ti­ga lös­ning. Den enes fri­het får in­te be­grän­sa den an­dres fri­het.

Tig­ge­ri­et ska­par oro, och många kom­mu­nin­vå­na­re kän­ner obe­hag till ex­em­pel vid åter­vin­nings­sta­tio­ner­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.