”Det kan till slut sy­nas på be­ty­gen”

Dan­de­ryd ra­sar på Lä­rar­för­bun­dets ran­king, bland an­nat i ka­te­go­rin ”fris­ka lä­ra­re”. – Så länge det in­te vi­sar sig att vi ra­sar för myc­ket när det gäl­ler be­tyg så sit­ter man still i bå­ten, sä­ger An­tia Mellberg, ord­fö­ran­de för Lä­rar­för­bun­det i Dan­de­ryd, om

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

Lä­rar­för­bun­det i Dan­de­ryd lar­mar om att pe­da­go­ger i kom­mu­nen mår allt säm­re. Men topp- po­li­ti­kern Ol­le Reichen­berg (M) pe­kar på en helt an­nan sta­tistik.

Det var i tors­dags för­ra vec­kan som Lä­rar­för­bun­det släpp­te sin år­li­ga ran­king över sin syn på hur sko­lan sköts i re­spek­ti­ve kom­mun. In­om två ka­te­go­ri­er, ”av­tals­part” och ”fris­ka lä­ra­re” ra­sar Dan­de­ryd kraf­tigt om man jäm­för med i fjol.

An­de­len lä­ra­re och pe­da­go­ger som har sjuk­skri­vit sig har en­ligt för­bun­det ökat mar­kant in­om Dan­de­ryds för­sko­lor, grund- och gym­na­sie­sko­lor. Det­ta har re­sul­te­rat i att Dan­de­ryd tap­pat från plats 42 till 147 av Sve­ri­ges 290 kom­mu­ner.

– Vi har fler lä­ra­re som är sjuk­skriv­na i dag och det be­ror på den höga ar­bets­be­last­ning­en. De är stres­sa­de och vå­ra med­lem­mar hör av sig till mig och vå­ra om­bud på sko­lor­na be­rät­tar, de pra­tar om en pro­ble­ma­tik kring sto­ra klas­ser och ökad un­der­vis­nings­tid, sä­ger An­tia Mellberg, som är ord­fö­ran­de för Lä­rar­för­bun­det i Dan­de­ryd och re­pre­sen­te­rar un­ge­fär 500 pe­da­go­ger in­om sko­la och för­sko­la.

Har in­te gjorts till­räck­ligt

Hon sä­ger att pro­ble­met är ut­brett na­tio­nellt men att man i and­ra kom­mu­ner ar­be­tat med att lö­sa lä­rar­nas stres­sa­de si­tu­a­tion, vil­ket hon me­nar in­te gjorts till­räck­ligt här.

– Vis­sa kom­mu­ner har an­ställt lä­ra­ras­si­sten­ter, de har bör­jat ar­be­ta med frå­gan om ar­bets­mil­jön. Jag har sagt att jag vill sät­ta mig ned och dis­ku­te­ra med po­li­ti­ker­na, de mås­te skju­ta till mer peng­ar.

An­led­ning­en, en­ligt Ani­ta Mellberg, till var­för ar­bets­be­last­ning­en väx­er är att skol­peng­en helt en­kelt in­te räc­ker till.

– Var­je gång en lä­ra­re slu­tar så bör­jar en ny­an­ställd på be­tyd­ligt hög­re lön, det in­ne­bär att en stör­re del av skol­peng­en går åt till lö­ner. Ska rek­to­rer och för­sko­le­che­fer få eko­no­min att gå runt och kom­pen­se­ra när lö­ner­na ökar så finns det ba­ra ett sätt, sä­ger Ani­ta och fort­sät­ter:

– Det är att ta in fler barn el­ler dra ner på per­so­nal, men med fler barn får lä­rar­na mer att gö­ra och med fär­re per­so­nal får lä­rar­na ock­så mer att gö­ra.

Även om Dan­de­ryd år ef­ter år till­hör top­pen i Sve­ri­ge när det kom­mer till ele­vers be­tyg, så är det en trend som kan få sig en törn om per­so­na­lens ar­bets­kli­mat in­te är bra an­ser Ani­ta Mellberg.

– Ska jag som elev by­ta lä­ra­re allt­för of­ta så är det in­te bra, då har du in­te en lä­ra­re som föl­jer ens ut­veck­ling. På grund av lärar­bris­ten så in­ne­bär det att man får obe­hö­ri­ga vi­ka­ri­er när lä­rar­na är sju­ka, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Fa­ran är att vi he­la ti­den kom­mer ut­ö­ka ar­bets­be­last­ning­en och till slut kom­mer det att sy­nas på be­ty­gen.

”Sit­ter still i bå­ten”

Att ele­ver­nas pre­sta­tio­ner är på topp an­ser hon gör pol­ti­ker­na nöj­da.

– Så länge det in­te vi­sar sig att vi ra­sar för myc­ket när det gäl­ler be­tyg så sit­ter man still i bå­ten, så att sä­ga.

I fjol ny­an­ställ­des cir­ka 100 lä­ra­re och pe­da­go­ger i Dan­de­ryd, un­ge­fär li­ka många slu­ta­de. Och den åt­gärd som krävs, en­ligt Ani­ta Mellberg, är att de peng­ar som Lä­rar­för­bun­det vill se att po­li­ti­ker­na skju­ter till med ska gå till de lä­ra­re som re­dan ar­be­tar i Dan­de­ryd.

– Pro­ble­met är för de lä­ra­re som va­rit trog­na Dan­de­ryds kom­mun. Man mås­te sat­sa på dem som un­der en läng­re tid ar­be­tat här, an­nars flyt­tar de till en an­nan kom­mun.

SAK­NAS RE­SUR­SER. An­tia Mellberg, ord­fö­ran­de för Lä­rar­för­bun­det i Dan­de­ryd, vill dis­ku­te­ra med po­li­ti­ker­na. ”De mås­te skju­ta till mer peng­ar”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.