Dan­de­rydspo­li­ti­kern: ”De­ras upp­gif­ter är in­te rik­ti­ga”

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Ke­vin We­din

I Lä­rar­för­bun­dets år­li­ga ran­king ham­nar Dan­de­ryd på plats 147 i ka­te­go­rin ”fris­ka lä­ra­re”, ett stort tapp jäm­fört med i fjol. Ol­le ReIchen­berg (M) vi­sar helt and­ra siff­ror.

Lä­rar­för­bun­det ser att be­tyd­ligt fler lä­ra­re och för­sko­le­pe­da­go­ger sjuk­skri­vit sig de se­nas­te åren. De gör sin jäm­fö­rel­se mel­lan no­vem­ber 2016 och sam­ma må­nad 2015 och tit­tar på samt­li­ga pe­da­go­ger i sko­la och för­sko­la, i bå­de kom­mu­nal och privat re­gi.

Ol­le Reichen­berg ( M), ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sens pro­duk­tions­ut­skott, har en helt an­nan upp­fatt­ning om lä­get:

– Lä­rar­för­bun­dets ran­king går emot den trend som vi ser i vår egen sta­tistik. Vå­ra siff­ror, för de kom­mu­na­la grund- och gym­na­sie­sko­lor­na, vi­sar att sjuk­skriv- nings­ta­len i sko­lan mins­kar. Till och med au­gusti i år var 4,62 pro­cent av lä­rar­na sjuk­skri­va, 2016 var mot­sva­ran­de siff­ra 5,15 pro­cent, sä­ger han.

Ska ta kon­takt

Han be­rät­tar att kom­mu­nens tjäns­te­män kom­mer ta kon­takt med Lä­rar­för­bun­det i Dan­de­ryd för att fö­ra en kom­mu­ni­ka­tion.

– Vi me­nar in­te att de lju­ger, men att man kanske kan

räk­na på oli­ka sätt. Men vår upp­fatt­ning är att det in­te är rik­ti­ga upp­gif­ter för Dan­de­ryd.

Hur är din upp­fatt­ning om hur da­gens lä­ra­re i Dan­de­ryd har det?

– Jag tror sä­kert att det på si­na håll är rätt stres­sigt att va­ra lä­ra­re, men det gäl­ler ju in­te ba­ra i Dan­de­ryd. De se­nas­te åren har vi gjort lö­ne­sats­ning­ar och jag har fått upp­gif­ter om att det har gi­vit en god ef­fekt.

– Lä­ra­re är in­te uni­ka med att ha myc­ket att gö­ra, jag tror det är många in­om oli­ka yr­ken som in­te kän­ner att de räc­ker till.

Rek­to­rer­nas an­svar

Att fle­ra lä­ra­re spen­de­rar för stor del av sin tid med ad­mi­nist­ra­ti­va upp­gif­ter är nå­got som fal­ler på re­spek­ti­ve sko­las rek­to­rer en­ligt Reichen­berg.

– Jag vet att man i fle­ra kom­mu­ner job­bar på oli­ka sätt för att fri­gö­ra tid för un­der­vis­ning. I Dan­de­ryd vi­lar det­ta på de oli­ka rek­to­rer­na, det är in­te nå­got som vi po­li­ti­ker dik­te­rar.

AN­NAN UPP­FATT­NING. Dan­de­ryds po­li­ti­ker­topp, Ol­le Reichen­berg (M), me­nar att Lä­rar­för­bun­dets sta­tistik in­te stäm­mer över­rens med kom­mu­nens eg­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.