Kvälls­pre­miä­ren till Tran­hol­men av­kla­rad

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Un­der ons­dags­kväl­len för­ra vec­kan, kloc­kan 19:45, var det pre­miär för den förs­ta ex­tra kvälls­tu­ren från Ropsten till Tran­hol­men. Och fram till den 28 de­cem­ber kom­mer det va­ra möj­ligt för folk som vill ut till ön att ta bå­ten vid sam­ma tid un­der bå­de ons­dag­s­och tors­dags­kväl­lar.

– Det är ett långt ar­be­te som lig­ger bakom det här så för mig är det väl­digt ro­ligt, sä­ger Mi­kael Sjö­beck, bo­en­de på Tran­hol­men och ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till pro­jek­tet.

Dan­de­ryds Ny­he­ter har ti­di­ga­re be­rät­tat om det ini­ti­a­tiv som Mi­kael Sjö­beck in­led­de för att få till bätt­re kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter för si­na ö-gran­nar. Läs mer på Dan­de­rydsny­he­ter.se

KAS­TA­DE LOSS. Från förs­ta kvälls­tu­ren från Ropsten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.