För­sla­get: Ny t-ba­nesta­tion i Dan­de­ryd

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Det var DN som först rap­por­te­rar om Han­dels­kam­ma­rens för­slag för ut­byggd tun­nel­ba­na, som in­ne­hål­ler 22 nya sta­tio­ner och 13 nya by­te­s­punk­ter. Bland an­nat en ut­byggd tun­nel­ba­na från Mör­by cent­rum via Dan­de­rydsberg och Tä­by Cent­rum/Roslags Näs­by för att slut­li­gen lan­da i Ar­ninge.

– Vi be­hö­ver en smar­ta­re lös­ning. Nu är det dags att blic­ka fram­åt, sä­ger Da­ni­el­la Wald­fo­gel, nä­rings­po­li­tisk ex­pert på Stock­holms Han­dels­kam­ma­re, till tid­ning­en.

Det som sak­nas i da­gens t-ba­na är fun­ge­ran­de tvär­för­bin­del­ser, me­nar Han­dels­kam­ma­ren. Det här gör att det i onö­dan blir ka­pa­ci­tets­pro­blem i de cen­tra­la de­lar­na av sy­ste­met.

– Det finns tvär­för­bin­del­ser med buss, men väl­digt många re­se­nä­rer tar sig in mot mit­ten med t-ba­nan, sä­ger Da­ni­el­la Wald­fo­gel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.