”Lä­ra­re off­rar sig kanske mer än folk in­om and­ra yr­ken” Ja­ne, lä­ra­re på Fri­ber­ga­sko­lan, hål­ler med om att ar­bets­be­last­ning­en är för hög i dag.

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

Ja­ne Lam­bour­ne är eng­elskalä­ra­re och it-pe­da­gog på Fri­ber­ga­sko­lan och har ar­be­tet där i 13 år. Un­der de se­nas­te åren har hon märkt av allt stör­re be­last­ning, bå­de på sig och si­na kol­le­gor.

– Det som jag märkt av är att ar­bets­bör­dan har ökat och ökat, man pra­tar all­tid om hur man ska sän­ka ar­bets­bör­dan men det hän­der ald­rig, man gör ba­ra mer och fler blir tröt­ta, sä­ger hon.

– Man tar med sig jobb hem och sit­ter på kväl­lar­na, men vi hin­ner in­te pla­ne­ra så bra som vi ha­de öns­kat.

För­änd­ring på lång sikt

Även om ele­ver­nas pre­sta­tio­ner är på topp så är det nå­got som kan för­änd­ras, på lång sikt, om lä­rar­nas för­hål­lan­de in­te blir bätt­re, me­nar Ja­ne.

– Man är of­ta lä­ra­re för att man bryr sig om bar­nen, och vi för­sö­ker gö­ra allt för att det in­te ska på­ver­ka ele­ver­na. Man ger väl­digt myc­ket av sig själv och sin ex­tra­tid, och att lek­tio­ner­na in­te blir li­ka pla­ne­ra­de gör att un­der­vis­nings­kva­li­tén till slut kom­mer sjun­ka, även om vi gör allt vi kan.

–Många lä­ra­re off­rar sig kanske mer än folk in­om and­ra yr­ken.

Många krav

Ja­ne an­ser att många av de be­slut som fat­tas, bland an­nat gäl­lan­de hur sto­ra klas­ser­na ska va­ra, är be­slut som tas över hu­vu­det på de som fak­tiskt ar­be­tar på sko­lor­na. Sam­ti­digt som det i dag finns ett stör­re krav på spe­ci­al­un­der­vis­ning för ele­ver med en­skil­da be­hov så är det nå­got som läggs på de re­dan ex­i­ste­ran­de lä­rar­na.

– An­ting­en be­hö­ver vi mind­re klas­ser, att man som lä­ra­re har fär­re lek­tio­ner el­ler att man har fler spe­ci­allä­ra­re. Nu har vi väl­digt många krav på ex­tra an­pass­ning och jag tror in­te kom­mu­nen för­står att vi lä­ra­re be­las­tas än­nu mer, sä­ger Ja­ne och fort­sät­ter

– Vi har sam­ma an­tal lek­tio­ner, stör­re klas­ser, fler ele­ver med oli­ka be­hov, mö­ten här och där, så allt läggs ba­ra på. Att hål­la koll på väl­digt många ele­vers oli­ka be­hov sät­ter en stor press.

Man ger väl­digt myc­ket av sig själv och sin ex­tra­tid, och att lek­tio­ner­na in­te blir li­ka pla­ne­ra­de gör att un­der­vis­nings­kva­li­te­ten till slut kom­mer sjun­ka, även om vi gör allt vi kan.

FOTO: KE­VIN WE­DIN

ÄR BE­KYM­RAD. Ja­ne Lam­bour­ne har ar­be­tat 13 år som lä­ra­re på Fri­ber­ga­sko­lan och dess­förin­nan 10 år i Eng­land. Hon mär­ker att allt fler lä­ra­re är tröt­ta på grund av ar­bets­be­last­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.