Suc­cé­fö­re­ställ­ning­en gör come­back ”Sista aku­ten”

Danderyds Nyheter - - Norrort - Ke­vin We­din

I vå­ras ha­de de fle­ra fö­re­ställ­ning­ar för oli­ka skol­klas­ser i Dan­de­ryd. Nu ska ele­ver­na på Dan­de­ryds kul­tur­sko­la åter­upp­fö­ra mu­si­ka­len ”Sista ak­ten” för all­män­he­ten un­der Dan­de­ryds kul­tur­bi­en­nal.

För ett år se­dan träf­fa­de Dan­de­ryds Ny­he­ter Kristi­na Nord­blom och hen­nes ele­ver från kul­tur­sko­lan på Dan­de­rydsgår­den. Då var de i full färd med att sät­ta upp mu­si­ka­len ”Sista ak­ten” som tog av­stamp i en upp­sats, skri­ven av en elev på Dan­de­ryds gym­na­si­um, om ett barn som kom­mer till ett flyk­ting­lä­ger.

In­för kul­tur­bi­en­na­len som in­leds nu på lör­dag, den 14 ok­to­ber, så sät­ter de upp fö- re­ställ­ning­en än­nu en gång.

– Vi spe­la­de fö­re­ställ­ning­en och bjöd in al­la fy­ror, fem­mor och sex­or i he­la Dan­de­ryd och ha­de mel­lan sex och åt­ta fö­re­ställ­ning­ar. Sen var det kom­mu­nen som tyck­te att vi skul­le sät­ta upp den igen nu ef­ter att ha sett. Jag upp­fat­ta­de det som att de ha­de bli­vit be­rör­da, sä­ger Kristi­na Nord­blom, te­a­te­roch dra­ma­pe­da­gog på Dan­de­ryds kul­tur­sko­la.

– Det hand­lar om en poj- ke el­ler flic­ka som kom­mer till ett flyk­ting­lä­ger och hur för­äl­dern får al­la runt om kring att lju­ga för bar­net – att det är en te­a­ter och in­te verk­lig­het, sa Maja Wi­roth, en av del­ta­gar­na när vi träf­fa­de hen­ne un­der re­pe­ti­tio­nen.

När det nu har gått en tid se­dan vå­rens fö­re­ställ­ning­ar så har Kristi­na fått tid att se till­ba­ka på hur mu­si­ka­len väl blev.

– Det är ett väl­digt svårt te­ma, men jag tyc­ker att de al­la ha­de så väl­digt bra när­va­ro på sce­nen. De ha­de för­må­gan att kun­na hål­la det all­var som krävs för att för­med­la en sån här grej, sä­ger hon.

Fö­re­ställ­ning­en spe­las på Dan­de­rydsgår­den tis­da­gen den 17 ok­to­ber kloc­kan 19.00.

Det är ett väl­digt svårt te­ma, men jag tyc­ker att de al­la ha­de så väl­digt bra när­va­ro på sce­nen.

FOTO: AN­DERS STENGÅRD

COME­BACK. Un­der vå­ren fram­för­de kul­tur­sko­lans ele­ver fle­ra fö­re­ställ­ning­ar för skol­klas­ser i Dan­de­ryd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.