Risk för mer tra­fik­ka­os – hur ska det här gå ihop?

Det byggs för fullt i Nord­ost-kom­mu­ner­na sam­ti­digt som bil­kö­er­na är gi­gan­tis­ka. Hur ska tra­fik­frå­gan lö­sas när allt fler flyt­tar in?

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Sop­hie Bor­dena­ve Lind­borg Lot­ten Eng­bom nor­rort@di­rekt­press.se

Jag tyc­ker att tra­fi­ken är be­dröv­lig, det blir ba­ra vär­re och vär­re.

TRA­FIK­KA­OS PÅ VÄG? ”Det räc­ker in­te att sat­sa på Roslags­ba­nan”

Det är ing­en hem­lig­het för nå­gon; det byggs för fullt i kom­mu­ner­na norr om stan och be­folk­nings­an­ta­let kom­mer öka mar­kant. Sam­ti­digt vitt­nar allt fler bi­lis­ter om långa kö­er och fram­kom­lig­hets­svå­rig­he­ter i tra­fi­ken re­dan i dag.

– Jag tyc­ker att tra­fi­ken är be­dröv­lig, det blir ba­ra vär­re och vär­re. Jag har pend­lat så här i 20 år och det bli ba­ra mer och mer tra­fik. Det är jät­tetrångt på mor­go­nen när man ska iväg, sä­ger Le­na Leg­ne­vall, som pend­lar med bi­len till och från job­bet.

Ut­byggd kol­lek­tiv­tra­fik

Men när kom­mu­ner­na i sam­man­slut­ning­en Stock­holm nord­ost läm­nat in ett ge­men­samt ytt­ran­de om tra­fi­ken läggs det störst vikt vid kol­lek­tiv­tra­fi­ken. En ökad sats­ning på ut­bygg­nad av kol­lek­tiv­tra­fik och re­gi­o­na­la cy­kel­stråk ska få fler att läm­na bi­len hem­ma, och där­med lö­sa upp en del av kö­er­na.

– Vi är i fa­sen där vi nästin­till för­dubb­lar ka­pa­ci­te­ten på Roslags­ba­nan. Om man stäl­ler bi­len och åker tåg i stäl­let blir det bå­de bil­li­ga­re och ef­fek­ti­va­re, sä­ger Leif Gri­pe­stam (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Tä­by.

För­u­tom sats­ning­en på Roslags­ba­nan till stan vill man dess­utom byg­ga ut den till Ar­lan­da och för­bätt­ra buss­för­bin­del­ser­na i re­gi­o­nen.

Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Val­len­tu­na, Pa­ri­sa Lil­jestrand ( M), tyc­ker att Nor­rort har bli­vit för­bi­sedd av stat och lands­ting i många år när det gäl­ler kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

– Vi är oer­hört gla­da över att man sat­sar på Roslags­ba­nan, men det räc­ker in­te. Vi be­hö­ver en hög­re tur­tät­het, vi be­hö­ver få ba­nan ut­byggd till Ar­lan­da, sä­ger hon.

Men det är in­te al­la som kan tän­ka sig att åka kol­lek­tivt. Le­na Leg­ne­vall an­vän­der bi­len var­je dag för att ta sig till ar­be­tet. Of­ta ar­be­tar hon bå­de på Dan­de­ryds sjuk­hus och Karolinska sjuk­hu­set - en kort pend­ling med bil men uppe­mot en tim­me med buss.

– Jag tar all­tid bi­len. Först och främst för att jag är rö­rel­se­hind­rad men ock­så för att jag rör mig mel­lan Karolinska sjuk­hu­set och Dan­de­ryds sjuk­hus. Jag skul­le ald­rig åka kol­lek­tivt när det tar tio mi­nu­ter med bi­len och en tim­me med buss.

Fler ut­vä­gar

Men kom­mu­ner­na gör ock­så en del sats­ning­ar som ska un­der­lät­ta för bi­lis­ter­na. Val­len­tu­na kom­mun sat­sar ex­em­pel­vis på ett av­tal med Tra­fik­ver­ket för att för­bätt­ra väg 268 mot Upp­lands Väs­by.

I Tä­by vill man bland an­nat få bort tra­fi­ken från Mark­nads­vä­gen ge­nom att för­sö­ka hit­ta fle­ra vägar ut från Tä­by.

– Vi tit­tar ock­så på smi­di­ga lös­ning­ar på Berg­torps­vä­gen och Nor­rorts­le­den. Det är väl­digt många pro­jekt som på­går. Bi­len är vik­tig, och det ska vi ock­så un­der­lät­ta för. Men idén om hur man ut­veck­lar kom­mu­nen är att det ska fin­nas go­da möj­lig­he­ter att åka kol­lek­tiv­tra­fik, sä­ger Leif Gri­pe­stam.

MER PÅ VÄG. Hä­ger­ne­holm i Tä­by (överst) är ett av många bygg­pro­jekt i nor­rort. Kom­mer E18 och al­la and­ra vägar pal­la för det öka­de tra­fiktryc­ket när fler flyt­tar in i nor­rorts­kom­mu­ner­na?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.