Kvin­na för­följ­des av ona­ne­ran­de man

Så många ny­an­län­da ska vi ta emot

Danderyds Nyheter - - Si­dan 1 - Lot­ten Eng­bom lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

På väg hem från bus­sen för­följ­des Sa­rah, 24 år, av en ona­ne­ran­de man i bil.

Det var strax in­nan kloc­kan ett på nat­ten mel­lan tis­da­gen och ons­da­gen för­ra vec­kan som 24-åri­ga Sa­rah klev av er­sätt­nings­bus­sen vid Hä­ger­näs­vä­gen i Tä­by. Gå­en­de på väg hem fick hon syn på en bil som står still i en ron­dell.

– Det kän­des jät­te­kons­tigt, be­rät­tar hon och ut­veck­lar:

– Först tänk­te jag att det var nå­gon som kanske vil­le frå­ga nå­got. Jag ig­no­re­ra­de det och gick vi­da­re.

I höjd med Pre­em-mac­ken åk­te bi­len sak­ta för­bi Sa­rah och ställ­de sig vid buss­håll­plat­sen Ter­mik­vä­gen.

– Han ve­va­de ner ru­tan, och då blev det ock­så en im­puls att fö­ra­ren vil­le nå­got. Jag gick för­bi och sneg­la­de in li­te och då satt det en snub­be där med ku­ken i han­den. Då fick man li­te hög­re puls.

Bi­len par­ke­ra­de

Sa­rah fort­sät­te att gå vi­da­re, upp mot sig.

– Men han kör­de vi­da­re ef­ter mig och par­ke­ra­de hög­re upp som om han tänk­te att jag nog skul­le be­hö­va gå för­bi ho­nom igen, sä­ger hon.

Men Sa­rah lyc­ka­des vi­ka av och ta sig upp till sin port ut­an att be­hö­va gå för­bi bi­len igen.

– När jag sneg­la­de bak­åt såg det ut som att han skul­le kö­ra upp ef­ter mig in på lä­gen­hets­går­den, sä­ger hon.

Men hon tog sig in i por­ten och in till sin lä­gen­het.

– Då kän­de jag ”nu är jag hem­ma, så det är lugnt, men jag mås­te ringa nå­gon”.

”För li­te att gå på”

För Sa­rah är det förs­ta gång­en hon känt sig obe­kväm när hon ska ta sig hem på kväl­len.

– Det är förs­ta gång­en jag känt mig för­följd, så li­te rädd var jag. Det är klart att man får li­te hög puls och man tän­ker ”vad hän­der nu”. Klart att det är li­te obe­hag­ligt, men jag var så nä­ra mitt hem.

Nå­gon po­li­san­mä­lan har hon in­te gjort.

– Nej, det är för li­te att gå på tän­ker jag.

– Det var en grå Au­di, vad jag kom­mer ihåg. Den var li­ten och run­dad. Jag ob­ser­ve­ra­de ing­et re­gi­stre­rings­num­mer el­ler så.

Hon tyc­ker dock att det är bra att histo­ri­en kom­mer ut till all­män­he­ten.

FO­TO: TO­MASZ PO­ZAR

FÖLJ­DES AV BIL. Här, vid mac­ken på Ter­mik­vä­gen, blev Sa­rah om­körd av man­nen, som se­dan stan­na­de. Hon upp­fat­ta­de då att man­nen i bi­len ona­ne­ra­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.