AKUTSLUT

Den har upp­nått vux­en ål­der. Men äld­re kom­mer den in­te bli. Nu tving­as barna­ku­ten vid Dan­de­ryds sjuk­hus stänga.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Lot­ten Eng­bom 073-600 69 39 lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

I sep­tem­ber 1999 öpp­na­de den barna­kut som drivs av Lä­kar­jou­ren Nord­ost men som lig­ger på Dan­de­ryds sjuk­hus om­rå­de.

– Barn­sjuk­hu­set på bland an­nat Dan­de­ryd ha­de stängt, och tre barn­sjuk­hus blev ett på Astrid Lind­grens barn­sjuk­hus. Det blev all­de­les för tungt för barna­ku­ten på ” Alb” och då öpp­na­de vi barna­ku­ten, sä­ger verk­sam­hets­che­fen Ol­le Sö­der.

Sam­ar­be­te med Astrid Lind­grens

Här tas pa­ti­en­ter i åld­rar­na 0 till 18 år emot, al­la årets da­gar, mel­lan kloc­kan 8 till 23. Val­len­tu­na, Tä­by och Dan­de­ryd hör till de vik­ti­gas­te upp­tag­nings­om­rå­de­na men pa­ti­en­ter­na kom­mer hit från Norr­täl­je, Sol­len­tu­na, Jär­fäl­la och Ös­terskär. Får att näm­na någ­ra kom­mu­ner.

– Det har hänt att vi haft pa­ti­en­ter från Sö­der­täl­je. Och Västerort och Mä­larö. Vi har ett bra sam­ar­be­te med Astrid Lind­grens, när det är hård be­last­ning där hän­vi­sas de hit, sä­ger Ol­le Sö­der.

En som kom­mit hit i dag är Al­via, som har ont i ma­gen. Hen­nes mam­ma be­rät­tar att de åkt hit med al­la fy­ra bar­nen.

– Vi har bli­vit hän­vi­sa­de till Astrid Lind­grens men har åkt hit istäl­let var­je gång. Det är en lugn akut­mot­tag­ning, bra be­man­ning och trev­ligt be­mö­tan­de. Man får vän­ta i tim­mar på Astrid Lind­grens, sä­ger Al­vi­as mam­ma och tilläg­ger:

– Det känns verk­li­gen jät­te­hemskt att de ska läg­ga ned.

Vill träf­fa just barn­lä­ka­re

Ol­le Sö­der po­äng­te­rar att det är svå­ra­re med pa­ti­en­ter som är barn, än med de vux­na pa­ti­en­ter­na.

– Barn kan in­te ytt­ra sig li­ka myc­ket och späd­barn har mer ospe­ci­fi­ka sym­tom. För barn un­der ett år finns med­föd­da sjuk­do­mar som in­te vi­sar sig för­rän ef­ter ett par må­na­der, sä­ger han och tilläg­ger:

– Man be­hö­ver en barn­lä­ka­re med sär­skild kom­pe­tens. Vis­sa all­män­lä­ka­re vill in­te gär­na ta de pa­ti­en­ter­na, där­för att bar­net är så li­tet.

Ol­le Sö­der mär­ker ock­så att många för­äld­rar verk­li­gen vill träf­fa just en barn­lä­ka­re, och där­för är barna­ku­ten en trygg­het för många för­äld­rar.

– De li­tar in­te helt på hus­lä­ka­ren, även om de gjort helt rätt. De för- äld­rar som får ve­ta att vi ska stänga är in­te alls gla­da, sä­ger han.

Han är själv kri­tisk till be­slu­tet att stänga ner barna­ku­ten i Dan­de­ryd.

– De har in­te histo­ri­ken, det är knappt att de ve­tat om att vi fun­nits. Vi kom till för att av­las­ta Astrid Lind­grens, och det be­hövs än i dag, kanske än­nu mer, sä­ger Ol­le Sö­der.

– När det är som värst har vi och ALB fullt. Men om vi in­te ha­de fun­nits är det klart att det va­rit out­härd­ligt på Astrid Lind­grens.

Stäng­er för all­tid på ny­årsaf­ton

På ny­årsaf­ton stäng­er barna­ku­ten dör­ren för all­tid. Se­dan be­fa­rar Ol­le Sö­der att det blir tufft på Astrid Lind­grens barn­sjuk­hus.

– Ja­nu­a­ri, feb­ru­a­ri och mars är de må­na­der då bar­nen är mest sju­ka. Det blir job­bigt där då. Folk får sit­ta i kö i nio tim­mar där, och när vi stäng­er ökar kö­er­na än­nu mer.

El­la Boh­lin (KD), barn -och äldre­lands­tings­råd, sä­ger så här om var­för de stäng­er ner barna­ku­ten:

– Vi pla­ne­rar en mer renod­lad och tyd­lig struk­tur för akut­vår­den. Då har vi in­fört en ny vård­ni­vå som he­ter nära­ku­ter. De har en tyd­lig kom­pe­tens bå­de för barn från noll år och ge­ri­a­trik. Det är en väl­dig ton­vikt på barn­kom­pe­ten­sen. Har ni va­rit miss­nöj­da med barna­ku­ten i Dan­de­ryd?

Vi kom till för att av­las­ta Astrid Lind­grens, och det be­hövs än i dag, kanske än­nu mer.

– Nej, det har vi in­te. Det hand­lar om att man in­te kun­nat slut­be­hand­la pa­ti­ent och att de till störs­ta de­len hjälpt barn med lät­ta­re åkom­mor. Vi vill ha en en­het­lig­het, man mås­te ha labb och rönt­gen, och det mås­te fin­nas barn- och ge­ri­a­trisk kom­pe­tens.

– Vi vill att nära­ku­ter­na ska kun­na slut­be­hand­la, an­nars får vi den här ka­ru­sel­len då pa­ti­en­ter åker runt i vår­den. Det mås­te vi kom­ma ifrån.

De med små barn där till­stån­det in­te är akut kan sö­ka sig till bar­noch ung­domsme­di­cins­ka mot­tag­ning­ar, som finns i Dan­de­ryd, Tä­by och Val­len­tu­na. Barn från sex må­na­der kan ock­så få hjälp av hus­lä­kar­jou­rer, på kväl­lar och hel­ger.

– För de som bor i Nord­ost är se­dan de när­mas­te nära­ku­ter­na Ha­ga i Sol­na, Jär­va från 1 ja­nu­a­ri 2018 och Dan­de­ryd som öpp­nar feb­ru­a­ri 2018. Se­dan är det akut­mot­tag­ning­en på Astrid Lind­gren, sä­ger El­la Boh­lin.

För­äld­rar upp­le­ver att det re­dan i dag är långa kö­er på Astrid Lind­grens - finns det in­te risk att de blir läng­re nu?

– Vi kom­mer tyd­li­ga­re sty­ra pa­ti­ent­flö­de­na. Vi för­stär­ker in­for­ma­tio­nen, och am­bu­lans­per­so­na­len ut­bil­das, så att man ham­nar på rätt vård­ni­vå från bör­jan. Med rätt stöd tror jag att vi kom­mer få ett bätt­re flö­de.

FOTO: LOT­TEN ENG­BOM

VÄRDEFULL VÅRD. Al­via får hjälp av sjuk­skö­ters­kan Ann For­se­li­us, som job­bat här i näs­tan åt­ta år.

STÄNG­ER. Verk­sam­hets­che­fen Ol­le Sö­der tyc­ker att det är fel­ak­tigt att stänga barna­ku­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.