SÅ TYC­KER BI­LIS­TER­NA

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

KI­NA SANDGREN ste­ril­tek­ni­ker, bor Norr­täl­je, job­bar på Dan­de­ryds sjuk­hus. Hur kom det sig att du tog bi­len idag?

– För att jag är sjuk­skri­ven och ska träf­fa che­fen. Jag var li­te lat och or­ka­de in­te fyl­la på bus­skor­tet helt en­kelt. Jag bru­kar ta bus­sen från Norr­täl­je. Det fun­kar jät­te­bra. Det är gott om bus­sar som går på mor­go­nen, jag tror det är var fem­te mi­nut så det upp­le­ver jag som jät­te­bra. Bus­sen stan­nar ock­så pre­cis ut­an­för job­bet.

Bor­de fler väl­ja kol­lek­tivt?

– Det be­ror ju på, ha­ha… Då blir det trångt för mig. Men jo, ab­so­lut, det är ett jät­te­bra färd­me­del.

RO­GER SVENS­SON vd för Sys­sel­sätt­ning, bor i Hall­sta­vik.

Hur upp­le­ver du tra­fi­ken i Nor­rort?

– Jag tyc­ker tra­fi­ken är bra. Jag tar all­tid bi­len från Norr­täl­je till Tä­by. Om jag in­te gör det bru­kar jag åka till en pend­lingspar­ke­ring och stäl­la bi­len där och sen åka kol­lek­tivt. I rus­nings­tra­fik vill man gö­ra så, då vill man in­te åka bil.

Vad bor­de po­li­ti­ker­na gö­ra?

– Jag tyc­ker de kan byg­ga mer bo­stä­der läng­re ut så in­te al­la be­hö­ver på sam­ma stäl­le.

LE­NA LEG­NE­VALL forsk­nings­sjuk­skö­ters­ka, Dan­de­ryd

Hur upp­le­ver du tra­fi­ken i Nor­rort?

– Jag tar all­tid bi­len. Först och främst för att jag är rö­rel­se­hind­rad. Men ock­så för att jag rör mig mel­lan Karolinska sjuk­hu­set och Dan­de­ryds sjuk­hus. Jag tyc­ker att tra­fi­ken är be­dröv­lig, det blir ba­ra vär­re och vär­re. Jag har pend­lat så här i 20 år och det bli ba­ra mer och mer tra­fik. Det är jät­tetrångt på mor­go­nen när man ska iväg.

Kan du tän­ka dig att åka kol­lek­tivt?

– Nej, det finns ing­en bra för­bin­del­se till Sol­na, tyc­ker jag. Det tar 10 mi­nu­ter med bi­len och en tim­me med buss, så de är ing­en idé.

ROLAND LINDHOLM sty­rel­se­le­da­mot på Rö­da kor­set, bor i Upp­lands Väs­by men bru­kar åka till Dan­de­ryd sjuk­hus Hur upp­le­ver du tra­fi­ken i Nor­rort?

– Jag bru­kar ta bi­len till job­bet. På mor­go­nen och ef­ter­mid­da­gen är det full­stän­digt ka­os i Upp­lands Väs­by på E4. Om man åker för ti­digt på mor­go­nen till Dan­de­ryd, strax ef­ter sju-halv åt­ta, så är det väl­digt myc­ket tra­fik mel­lan Upp­lands Väs­by och Dan­de­ryd.

Kan du tän­ka dig att åka kol­lek­tivt?

– Bå­de ja och nej. Pro­ble­met är att det in­te finns möj­lig­het att åka kol­lek­tivt när man ska till de stäl­len man ska åka till. Det är väl­digt då­lig kom­mu­ni­ka­tion mel­lan till ex­em­pel Upp­lands Väs­by och Dan­de­ryd. Och då gäl­ler bi­len. Ef­tersom man har en tid att pas­sa.

YLVA SVANBERG sjuk­pen­sio­ne­rad, Tä­by Hur upp­le­ver du tra­fi­ken i Nor­rort?

– Jag tyc­ker det har bli­vit en jät­teök­ning och just här i cent­rum i Tä­by är det väl­digt svårt på hel­ger och var­da­gar. Det är kö­er, spe­ci­ellt på Mark­nads­vä­gen och mo­torav­far­ter­na. Det har bli­vit väl­digt job­bigt att ta sig ge­nom Tä­by.

Vad bor­de po­li­ti­ker­na gö­ra?

– Nu hål­ler de på med myc­ket om­bygg­na­tio­ner i Tä­by, så för­hopp­nings­vis kom­mer det bli bätt­re. Jag vet in­te rik­tigt hur slut­re­sul­ta­tet kom­mer se ut men jag hop­pas det kom­mer bli bätt­re och po­li­ti­ker­na för­sö­ker väl ock­så gö­ra det bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.