Mör­by­sko­lans ele­ver ska ut­bil­das i to­le­rans

Danderyds Nyheter - - Danderyd/Norrort - Sa­ga Lin­dqvist sa­ga.lin­dqvist@di­rekt­press.se

Mör­by­sko­lan ar­be­tar för att dis­kri­mi­ne­ring i sko­lan ska mins­ka, och i november ska ele­ver, lä­ra­re och vård­nads­ha­va­re i sko­lan ut­bil­das i in­tegri­tet och vär­dig­het. På Mör­by­sko­lan i Dan­de­ryd har me­too-kam­pan­jen va­rit på­tag­lig. I klass­rum­men har sam­tal kring äm­net fått ta plats.

– Det är vårt jobb att speg­la det som hän­der i sam­häl­let. I och med att me­too­kam­pan­jen har bli­vit så stor har det sam­ta­lats en hel del om det på skol­tim­mar­na, sä­ger sko­lans rek­tor Isa­bel Rod­ri­gu­ez.

Men Isa­bel Rod­ri­gu­ez vill ock­så po­äng­te­ra att sam­tal gäl­lan­de dis­kri­mi­ne­ring, sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er och kränk­ning­ar all­tid va­rit ak­tu­ellt på sko­lan.

– Det in­går i vårt upp­drag att stän­digt job­ba med des­sa frå­gor. Vi ska all­tid age­rar vad gäl­ler kränk­ning­ar och sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er, och så har det all­tid va­rit, även in­nan ” me­too”, sä­ger Isa­bel Rod­ri­gu­ez.

I november kom­mer en fö­re­lä­sa­re till sko­lan för att ut­bil­da ele­ver och vård­nads­ha­va­re i to­le­rans.

– Vi har be­ställt ett ut­bild­nings­pa­ket till sko­lan. Lä­rar­na på sko­lan har re­dan fått ut­bild­ning­en. Nu ska även ele­ver­na och de­ras vård­nads­ha­va­re få ut­bild­ning i to­le­rans. Och vad gäl­ler vård­nads­ha­va­re har in­tres­set hit­tills va­rit stort, sä­ger Isa­bel Rod­ri­gu­ez.

Ut­bild­ning­en kom­mer att le­das av Ma­ry Ju­u­se­la som har ar­be­tat mot dis­kri­mi­ne­ring och ut­an­för­skap se­dan barns­ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.