Ef­ter 33 garnår – nu nys­tar Tras­sel vi­da­re i ny lo­kal

Danderyds Nyheter - - Norrort -

Jag bod­de i USA när det var stick­boom i Sve­ri­ge i bör­jan på 80-ta­let. Det var stic­k­af­fä­rer över­allt! Min mam­ma och fas­ter stic­ka­de som gal­ning­ar och skic­ka­de till Ame­ri­ka, där jag kun­de säl­ja trö­jor för mel­lan 300 och 500 dol­lar. Det fanns ing­et bra garn i USA så jag gjor­de en li­ten garn­af­fär i min kläd­bu­tik och bör­ja­de stic­ka upp sa­ker. Då för­stod jag att jag ha­de det där i mig.

Jag flyt­ta­de hem -84 och köp­te en lo­kal i Nor­sko­gens cent­rum och öpp­na­de den 13 ju­ni sam­ma år, med ba­ra de värsting­gar­ner­na från Ita­li­en och Frank­ri­ke. Al­la sa att jag var ga­len och al­la garn­af­fä­rer för­svann. Men jag ha­de tre and­ra jobb, på kväl­lar­na stek­te jag till ex­em­pel ham­bur­ga­re på Mam­mas grill. Fy vad jag har käm­pat för att be­hål­la Tras­sel. Det är ing­et man blir rik på, ut­an sna­ra­re ett kall.

1990 flyt­ta­de vi in bred­vid Ge­off­reys i Tä­by cent­rum.

Vi mär­ker mer och mer att det är många kil­lar som kom­mer in och ska vir­ka si­na eg­na snow­board­mös­sor.

Det blev el­va år där in­nan vi flyt­ta­de in i Ba­nan­hu­set, på 216 kvadrat. Vi bör­ja­de med stick­kur­ser och stickkafé.

När vi se­dan såg att den här lo­ka­len var le­dig fat­ta­de vi att vi kun­de få till det bra. Det är bra i Roslags-Näs­by, vi har myc­ket folk som kom­mer från Val­len­tu­na och Åkers­ber­ga. Vi har kun­der från he­la Stock­holm. Det finns in­te så många väl­sor­te­ra­de garn­af­fä­rer kvar. Jag har ju haft någ­ra år på mig att byg­ga upp ett sor­ti­ment. Jag för­sö­ker hål­la mig till min grej – ska man stic­ka ska det va­ra kva­li­tet.

Jag tyc­ker att virk­ning och stick­ning ökat myc­ket i yng­re ge­ne­ra­tio­ner un­der de se­nas­te sju åren. Vi mär­ker mer och mer att det är många kil­lar som kom­mer in och ska vir­ka si­na eg­na snow­board­mös­sor. I da­gens stres­sam­häl­le är det vik­tigt att bar­nen får kän­na ma­te­ri­a­let, öva mo­to­ri­ken och få va­ra li­te eg­na. Jag ha­ta­de all­tid att ha li­ka­da­na sa­ker som al­la and­ra.

Vi har va­rit li­te som en psy­ko­logs­tu­dio ge­nom åren. Folk be­rät­tar om si­na barn, barn­barn, man får re­da på allt! Men vi är li­te babb­li­ga av oss. Man mås­te tyc­ka om män­ni­skor för att job­ba med det här. Det häf­ti­ga är att du får mö­ta oli­ka ty­per av män­ni­skor. Det är näs­tan som en re­sa.

Be­rät­tat för Lot­ten Eng­bom |

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.