Al­la har rö­da fär­ger på sitt hjär­ta

GÄSTKRÖNIKA. Omid Ak­ba­ri, 17, kom till Sve­ri­ge för snart två år se­dan och bor i Val­len­tu­na. Läs hans eg­na ord om in­tryc­ken ef­ter att han kom­mit hit.

Danderyds Nyheter - - Norrort -

Vi al­la bor i en värl­den som har oer­hört många grän­ser. Jag und­rar om var­för det finns så många grän­ser ef­tersom vi al­la i den här värl­den är sam­ma män­ni­skor med sam­ma färg på hjär­tat. Kris­ten­dom, mus­li­mer, ju­den­dom, bud­dism, hin­du­ism, osv.

Al­la har rö­da fär­ger på sitt hjär­ta. Det finns ing­en ras för män­ni­skor sä­ger min lä­ra­re. Så var­för män­ni­skor är rädd från varand­ra? Är det re­li­gi­on el­ler kul­tur el­ler färg på hu­den som gör att män­ni­skor är rädd från varand­ra?

Det finns skill­nad mel­lan män och kvin­nor i he­la värl­den. I vis­sa sta­ter kvin­nor får in­te be­stäm­ma även över de­ras eg­na liv. I vis­sa sta­ter slak­tas män­ni­skor även säm­re att man slak­tar ett får och gris. I vis­sa sta­ter ste­nas män­ni­skor ef­tersomw in­te tror på Gud. I vis­sa sta­ter ste­nas män­ni­skor som är ho­mo­sex­u­el­la. Jag själv är in­te ho­mo­sex­u­ell men har väl­digt re­spekt för dem som är ho­mo­sex­u­el­la. ”Lo­ve is lo­ve”, sä­ger mi­na för­äld­rar. Kär­lek kän­ner ing­en grän­ser el­ler finns in­te grän­ser för kär­lek.

Jag är led­sen för att män­ni­skor

Jag har re­spekt för al­la re­li­gi­on men in­te för dem som ut­nytt­jar re­li­gi­on på en hemsk sätt och tving­ar and­ra att le­va hems­ka liv.

kan in­te le­va som dem vill i vis­sa sta­ter i värl­den. Jag har upp­levt många hems­ka gre­jer i mitt liv. Och jag skäm­des när jag var i ett land som tje­jer har säm­re si­tu­a­tion, vär­de, rät­tig­het än kil­lar har.

Och jag skäms att i vis­sa sta­ter fol­ket skär en del av tje­jers kropp (om­skä­rel­se, red:s anm.) på grund av kul­tur el­ler vad som helst och grup­per som dö­dar män­ni­skor på grund av re­li­gi­on el­ler Gud el­ler nå­got an­nat sak.

En gång i mitt liv fick jag frå­ga en av ter­ro­rist­grup­per­na som dö­dar män­ni­skor på hemsk sätt. Var­för vill ni dö­da män­ni­skor som föl­jer in­te er el­ler tän­ker in­te som er? dem sva­ra­de mig för att Gud sä­ger, för att Gud tyc­ker in­te om dem. Om det finns en Gud som vill att män­ni­skor ska dö­da varand­ra el­ler ska­par skill­nad mel­lan män­ni­skor, kvin­nor och män. Jag ha­tar den här Gu­den. Jag vill in­te ha den här Gu­den. Jag vill ha en Gud som äls­kar al­la. Och al­la har sam­ma vär­de för ho­nom el­ler hen­ne. En gud som ska­par in­te skill­nad mel­lan kvin­nor och män. En gud som ger oss kär­lek in­te hot och hat. Jag har re­spekt för al­la re­li­gi­on men in­te för dem som ut­nytt­jar re­li­gi­on på en hemsk sätt och tving­ar and­ra att le­va hems­ka liv, tving­ar tje­jer­na att gif­ta sig när dem är ba­ra 14 år gam­la el­ler li­te mer.

Tje­jer har en väl­digt stort be­ty­del­se för mig. Dem är bäs­ta, dem har sam­ma vär­de som kil­lar har. Det finns ing­en skill­nad mel­lan en tjej och en kil­le. Vi är ba­ra män­ni­skor. Det finns ing­en skill­nad mel­lan vi­ta och svar­ta män­ni­skor. Det finns ing­en skill­nad mel­lan bra mus­li­mer och bra Krist­nar och and­ra re­li­gi­on. Vi al­la är män­ni­skor och har li­ka myc­ket vär­de. Äls­kar al­la män­ni­skor oav­sett var kom­mer dem ifrån, vil­ken re­li­gi­on dem har. jag äls­kar ba­ra va­ra en bra män­ni­ska och in­nan var­je re­li­gi­on kom­mer mänsk­lig.

Öns­kar al­la kun­na re­spek­te­ra och äls­ka varand­ra ut­an att tän­ka på de­ras färg på hu­den el­ler re­li­gi­on. Öns­kar tje­jer kun­na le­va som dem vill i he­la värl­den ut­an att va­ra rädd från nå­gon. Öns­kar män­ni­skor kun­na fly­ga i he­la värl­den ut­an att kän­na sig rädd. Jag skri­ver kanske li­te kons­tigt svens­ka men hop­pas ni kun­na för­stå mig än­då.

OMID AK­BA­RI Ur­sprung­li­gen från Af­gha­nis­tan, nu i Sve­ri­ge och Val­len­tu­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.