Krog­bran­schen ska gö­ra upp – i in­of­fi­ci­el­la Uno-SM

Danderyds Nyheter - - Stockholmshelg - Per Lars­son

På sön­dag får Stock­holms krö­ga­re chans till ut­lopp för upp­däm­da käns­lor då in­of­fi­ci­el­la krog-SM i Uno ska av­gö­ras. Ti­telfa­vo­ri­ter är de re­ge­ran­de mäs­tar­na Stu­re­hof.

Uno – den färg­gla­da men nå­got bort­glöm­da kort­le­ken ha­de sin ab­so­lu­ta stor­hets­tid un­der 80-ta­let. Men på sön­dag är den till­ba­ka i fo­kus då den vas­sas­te Uno-spe­la­ren i Stock­holms krog­bransch ska ko­ras. Are­nan är för­lagd till Chur­chill Arms på Ös­ter­malm, där pub­che­fen och Uno- fan­tas­ten Erik Key Wes­tin står re­do att lekle­da:

– Tjus­ning­en med Uno är ju att man får va­ra elak mot en po­la­re – och att det är okej.

Den star­ka fa­sci­na­tio­nen för kort­spe­let väck­tes un­der fjol­årsvin­tern när Erik Key Wes­tin var på re­san­de fot och fi­ra­de ny­år med en kom­pis.

– Då spe­la­de vi rik­tigt myc­ket och fast­na­de. Det är så barns­ligt, så ro­ligt och så opre­ten­tiöst. Så vi fort­sat­te när vi kom hem. Vi gick ut och drack cock­tails, spe­la­de Uno och ha­de trev­ligt, sä­ger han.

Tip­par Stu­re­hof i top­pen

Kon­cep­tet krog kom­bi­ne­rat med Uno är nu nå­got Erik Key Wes­tin har eta­ble­rat på sin egen ar­bets­plats – för Uno-sug­na re­stau­rang­an­ställ­da. Tan­ken är att mäs­ter­ska­pet ska bli en stå­en­de tra­di­tion. I vå­ras anord- nan­de Chur­chill Arms histo­ri­ens förs­ta in­of­fi­ci­el­la krog-SM i Uno. Bland åt­ta re­pre­sen­te­ra­de kro­gar lyc­ka­des Stu­re­hof rof­fa åt sig den åtrå­vär­da po­ka­len. Vil­ka ser star­kast ut den här gång­en? – Jag får nog sä­ga Stu­re­hof. Kanske mest för att det ser ut att kom­ma tio per­so­ner från dem, sä­ger Erik Key Wes­tin med ett le­en­de.

Då var­je krog får stäl­la upp med hur många täv­lan­de man vill ser odd­sen täm­li­gen go­da ut för Stu­re­hof. De­ras trupp be­står av ett ti­o­tal per­so­ner när and­ra kro­gar ba­ra stäl­ler upp med nå­gon en­sta­ka. Täv­ling­en stan­nar dock in­te vid krog mot krog.

– Man spe­lar för kro­gens ära. Sam­ti­digt är det al­la mot al­la, så det är ett ut­märkt till­fäl­le att sät­ta en kol­le­ga på plats.

Mäs­ta­ren pri­sas

To­talt kom­mer ett ti­o­tal kro­gar stäl­la upp på sön­dag. För­u­tom ära och buck­lan kan mäs­ta­ren ock­så räk­na med att yt­ter­li­ga­re be­lö­nas. Lig­ger det nå­got i pot­ten? – Ja, men det är hem­ligt, fli­nar Erik Key Wes­tin.

Det är så barns­ligt, så ro­ligt och så opre­ten­tiöst.

FOTO: PER LARS­SON

LEKLEDARE. Erik Key Wes­tin läg­ger kor­ten på bor­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.