ANALYSCHEFEN:

”Häng­er ihop med en åter­håll­sam mark­nad” ”Ac­cep­te­rat pris” och ”först till kvarn” har fått nytt liv och bör­jat dy­ka upp allt of­ta­re i bo­stads­an­non­ser­na i Stock­holm igen. Är det ett tec­ken på sälj­pa­nik el­ler ba­ra ett symp­tom på en bo­stads­mark­nad i för­änd­ri

Danderyds Nyheter - - Hemma - Cla­rence Fren­ker

I takt med hös­tens ut­veck­ling på bo­stads­mark­na­den har bå­de säl­ja­re och mäk­la­re tving­ats an­pas­sa sig till en ny spel­plan. För­ut­sätt­ning­ar­na har för­änd­rats se­dan i vå­ras och ga­pet mel­lan kö­pa­re och säl­ja­re när det gäl­ler för­vänt­ning­ar­na i bo­stads­af­fä­rer­na har vux­it sig allt stör­re de se­nas­te må­na­der­na.

Det har nu ock­så bör­jat av­speg­la sig i bo­stads­an­non­ser­na.

Sök­ning­ar på de störs­ta bo­stads­saj­ter­na vi­sar att an­non­ser och för­sälj­ning­ar till ”fast pris”, ”ac­cep­te­rat pris” och ”först till kvarn” har bli­vit allt mer fö­re­kom­man­de i Stock­holm.

– Det kan fin­nas oli­ka an­led­ning­ar. Men det är in­te osan­no­likt att det häng­er ihop med en åter­håll­sam mark­nad, sä­ger Jo­a­kim Lu­sen­sky, ana­lys- och kom­mu­ni­ka­tions­chef på Mäklar­sam­fun­det.

Han un­der­stry­ker att det in­te är ett fe­no­men som Mäklar­sam­fun­det självt har upp­märk­sam­mat men tror än­då att ut­veck­ling­en på bo­stads­mark­na­den har dri­vit fram nya krav på mark­nads­fö­rings­stra­te­gi­er från säl­ja­re och mäk­la­re.

– Jag har inga sig­na­ler om att det är till­ba­ka på bred front. Dä­re­mot kan man tän­ka sig att det i en li­te för­sik­tig och av­vak­tan­de mark­nad kan fin­nas säl­ja­re som till­sam­mans med sin mäk­la­re tyc­ker att det är en vet­tigt mark­nads­fö­ringsåt­gärd att läg­ga ut det som ”ac­cep­te­rat pris”. Det kan ock­så rö­ra sig om att man har haft bo­sta­den ute på an­nons och helt en­kelt in­te fått det pris man hop­pats på, sä­ger han.

”Ut­bu­det är stort”

En­ligt färs­ka rap­por­ter tar bo­stads­af­fä­rer­na allt läng­re tid. Och många tving­as även sän­ka si­na pri­ser. Men en­ligt mäk­larkå­ren är lar­men om en kom­man­de bo­stads­krasch över­dri­ven.

– Ut­bu­det är stort. Och be­döm­ning­en från fas­tig­hets­mäk­la­re i Stock­holm och and­ra till­växtre­gi­o­ner är att af­fä­rer tar läng­re tid och att vis­sa ob­jekt som in­te har op­ti­ma­la för­ut­sätt­ning­ar är li­te svå­ra­re att säl­ja, sä­ger Jo­a­kim Lu­sen­sky.

Lyss­na på mäk­la­ren

På Hem­net slår ut­bu­det av bo­stä­der i Stock­holm just nu re­kord.

– Vi ser att ny­pro­duk­tion som pub­li­ce­ras på Hem­net har ökat kraf­tigt, och san­no­likt mer än ef­ter­frå­gan. Det kan jäm­fö­ras med för någ­ra år se­dan, då såg det helt an­norlun­da ut, sä­ger Staf­fan Tell, press­an­sva­rig på Hem­net.

Han an­ser att det mås­te till en för­änd­ring i köp- och sälj­be­te­en­det för att få en rör­li­ga­re bo­stads­mark­nad.

– När det kom­mer en li­ten sätt­ning i mark­na­den är of­ta kö­par­na snab­ba­re att ju­ste­ra si­na för­vänt­ning­ar nedåt me­dan säl­jar­na har färskt i min­ne att gran­nen sål­de för si och så myc­ket. Det är där­för vik­tigt att säl­ja­ren lyss­nar på mäk­la­ren om vad som är rim­ligt, an­nars är det risk att för­sälj­ning­ar­na drar ut på ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.