Det en­da jag vil­le var att dra från Kungs­äng­en

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd - TOMASZ POZAR Ny­hets­chef Pra­ta med mig! tomasz.pozar@ di­rekt­press.se

Års­kurs 9 och jag var trött på Kungs­äng­en. In­te vän­ner­na, men mil­jön. Sam­ma buss, sam­ma gångsting, sam­ma piz­ze­ria.

Jag val­de att stic­ka bort från min hem­kom­mun Upp­lands-Bro till Sol­len­tu­na, dels för ut­bild­ning­ens skull, dels för att ham­na i en ny mil­jö; ”vid­ga mi­na vy­er” även om de där vy­er­na ba­ra låg blyg­sam­ma mi­len bort från där jag bod­de.

Har jag för­stått det rätt gör många hög­sta­di­eung­do­mar pre­cis det mot­sat­ta va­let när man väl­jer gym­na­si­um. Man stan­nar bland vän­ner, väl­jer det kom­pi­sen väl­jer, tar en sä­ker väg, inga ut­sväv­ning­ar.

Jag kan för­stås för­stå dem. Sam­ti­digt är det ju värl­dens chans att för förs­ta gång­en ta den väg som man själv drömt om. Väl­ja det man själv verk­li­gen brin­ner för.

Mis­sa in­te vårt ut­bild­nings­te­ma i det­ta num­mer. Där kan man bland an­nat lä­sa om den sto­ra lo­ka­la gym­na­si­e­mäs­san som liksom jag tog sin egen väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.