FC Djurs­holm får ny klubb­chef

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Till års­skif­tet kom­mer An­ders Was­ser­man va­ra ny klubb­chef för FC Djurs­holm. En­ligt klub­ben själv be­skrivs han som en per­son med ”ge­di­gen kun­skap och lång er­fa­ren­het av fot­bolls­ut­bild­ning”. Han är dess­utom ”myc­ket om­tyckt och sym­pa­tisk le­da­re med stort in­tres­se bå­de för struk­tur och tyd­lig­het samt för vär­de­grunds­frå­gor”.

På se­na­re tid har klub­ben gjort stor suc­cé på fle­ra håll, bland an­nat Got­hi­a­fi­nal för F15 och Svens­ka Mäs­ta­re för U16.

Klub­bens med­lem­san­tal har sam­ti­digt växt med när­ma­re 40 pro­cent de tre se­nas­te åren. An­ders Was­ser­man till­trä­der den 1:a ja­nu­a­ri 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.