Bo­stä­der för ny­an­län­da helt kla­ra

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

De till­fäl­li­ga bo­stä­der­na för ny­an­län­da som lig­ger mel­lan Dan­de­ryds gym­na­si­um och Eke­by gård är fär­di­ga för in­flytt­ning med­de­la­de kom­mu­nen i vec­kan. Fle­ra ny­an­län­da har re­dan flyt­tat in och när fa­mil­jer­na el­ler de en­skil­da per­so­ner­na kom­mer till bo­en­det möts de av en re­pre­sen­tant från kom­mu­nen.

Re­pre­sen­tan­ten in­for­me­rar om bo­en­det och om­rå­det run­tom­kring och var­je bo­en­de till­de­las in­for­ma­tion om vil­ka reg­ler som gäl­ler i kom­mu­nen.

Dess­utom har al­la ny­an­län­da kon­takt med en flyk­ting­sam­ord­na­re som gui­dar till oli­ka myn­dig­he­ter el­ler för­med­ling av ar­be­ten, ar­bets­sö­kan­de med me­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.