Så långt har ar­be­tet med Roslags­ba­nan kom­mit

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Lotten Engbom

Ös­terskärs­lin­jen är av­stängd un­der hös­ten, men det ör snart över. Vi kol­lar upp vad som hän­der längs Roslags­ba­nans av­stäng­da lin­je.

Ar­be­ten på Ös­terskärs­lin­jen på­går för fullt, bland an­nat byggs Hä­ger­näs sta­tion om och det görs för­stärk­ning­ar i mar­ken vid Ryd­bo­kros­sen norr om Ar­ninge.

– Det är för att vi ska för­stär­ka ban­val­len på sträc­kan mel­lan Ar­ninge och Ryd­bo­kros­sen. Här ska vi ock­så byg­ga en plan­skild kors­ning, sä­ger Marianne Gund­mark, kom­mu­ni­ka­tör på pro­gram Roslags­ba­nans ut­bygg­nad.

Hä­ger­näs sta­tion ska va­ra klar till tra­fik­star­ten sön­dag den 10 de­cem­ber. Där har en gång- och cy­kel­bro byggts över spå­ren som en sä­ker­hets­åt­gärd.

– Det är för att man in­te ska pas­se­ra järn­vä­gen i mark­plan utan som på pen­del­tå­gen, man går upp och se­dan får man ta sig ner på per­rong­en utan att pas­se­ra någ­ra spår, sä­ger Marianne Gund­mark.

Vid Ar­ninge, där det pla­ne­ras för en ny sta­tion och ett re­se­cent­rum, har ar­ke­o­lo­gis­ka un­der­sök­ning­ar skett.

– Där för­be­re­der vi för att byg­ga en sta­tion. Det kom- mer bli en gång­bro över Roslags­vä­gen (E18) till Ar­ninge cent­rum, sä­ger Marianne Gund­mark.

Bygg­na­tio­ner­na där kom­mer att på­gå un­der 2018 till 2020. Nya sta­tio­nen kom­mer tas i bruk un­der år 2020. En ny av­stäng­ning vän­tar för Ös­terskärs­lin­jen 2018.

– Det kom­mer va­ra av­stängt spår igen från mid­som­mar till de­cem­ber, sä­ger Marianne Gund­mark.

Kom­mer he­la Ös­terskärs­lin­jen va­ra av­stängd igen?

– Nej, tå­gen på Ös­terskärs­lin­jen kom­mer att vän­da i Vigg­by­holm.

FOTO: LOTTEN ENGBOM

NY BRO. I Hä­ger­näs byggs en ny gång- och cy­kel­bro över spå­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.