”Al­la skrek, det var som i en film”

Danderyds Nyheter - - Danderyd - He­ge Hell­ström Lotten Engbom

I tis­dags bör­ja­de en buss kränga kraf­tigt på E 18. Re­se­nä­ren An­na Meg­ger be­rät­tar om skräckre­san.

I tis­dags åk­te An­na Meg­ger buss på E 18 från Dan­de­ryds sjuk­hus när bus­sen helt plöts­ligt bör­ja­de svänga.

– Det var värst i bak­re de­len, den sväng­de så att den slog i väg­räc­ke­na på bå­da si­dor. Jag kän­de att jag mås­te ta mig fram till mit­ten, där ver­ka­de bus­sen ha mer kon­troll. Men jag hann in­te så långt för kvin­nan fram­för mig slung­a­des ut i mit­ten­gång­en och jag ram­la­de över hen­ne, be­rät­tar An­na.

Hem­ma har hon en åt­ta må­na­der gam­mal son och det var ho­nom hon tänk­te på.

– Det en­da jag tänk­te var ”nu dör jag”. Jag skul­le ald­rig mer se min son. Det var sån pa­nik på bus­sen, skrik, det var som att va­ra med i en film.

När bus­sen änt­li­gen stan­na­de var An­na Meg­ger i chock. Hon vil­le åka hem till sin son och tac­ka­de nej till am­bu­lan­sen.

– När jag kom hem bör­ja­de jag kän­na spräng­an­de hu­vud­värk, il­lamå­en­de och ont i väns­ter si­da av nac­ken. Am­bu­lan­sen häm­ta­de mig. De sa att jag fått en ex­trem sträck­ning och kanske whip lash, det vi­sar sig i så fall se­na­re.

Det bör­ja­de gå ryk­ten om att buss­chauf­fö­ren lar­mat Ar­ri­va om att det var fel på bus­sen – och att ga­ra­get sagt att chauf­fö­ren skul­le kö­ra än­då.

– Det är inga upp­gif­ter jag kän­ner till, det kan jag in­te kom­men­te­ra, sä­ger Claes Kei­su, press­kom­mu­ni­ka­tör på SL.

Bus­sen är in­ta­gen för ut­red­ning och man har hit­tills in­te kon­sta­te­rat någ­ra fel på den.

– Den här fö­ra­ren sa ju på plats, di­rekt ef­teråt, att det var fel på styr­ning­en och brom­sar­na. Det var det in­te, det var ing­et fel på bus­sen, sä­ger Claes Kei­su.

– Det som hän­de var att det var nå­got sorts vär­me­fe­no­men med dim­ma som lagt sig och så kom so­len och så blev det hög­tryck, då kan det fry­sa på väl­digt snabbt. Det be­kräf­ta­des ock­så av po­li­sen som var på plat­sen.

En­ligt SL ska fö­ra­ren ha kört vägen ti­di­ga­re un­der da­gen och vän­ta­de sig där­för ett torrt väg­lag, och över­ras­ka­des där­för av hal­kan.

– Det är helt en­kelt hand­ha­van­de­fel från fö­ra­rens si­da. Han brom­sar, gör för sto­ra rat­tut­slag. Fö­ra­ren har själv be­rät­tat hur han gjor­de. Vil­ket i den här si­tu­a­tio­nen var fel me­tod, sä­ger Claes Kei­su.

Bus­sen ska prov­kö­ras på sträc­kan av en väl­digt er­fa­ren fö­ra­re, sam­ti­digt som fö­ra­ren ska tas in på sam­tal.

– Dels för att han ska få re­do­gö­ra för vad som hän­de. Men ett förs­ta sam­tal med ho­nom vi­sa­de att det var hans eget sätt att han­te­ra si­tu­a­tion som gjor­de att han kom i de här kräng­ning­ar­na, sä­ger Claes Kei­su.

En­ligt SL var det cir­ka 50 per­so­ner på bus­sen, men SL kän­ner in­te till någ­ra per­sonska­dor.

– Det är na­tur­ligt­vis en väl­digt all­var­lig hän­del­se, men vi är gla­da att ing­en kom till ska­da, sä­ger Claes Kei­su.

An­na Meg­ger mår in­te bra.

– Jag är helt trau­ma­ti­se­rad. Jag kan in­te tän­ka mig att sät­ta mig på en buss igen. Jag har bli­vit så rädd.

Jag kan in­te tän­ka mig att sät­ta mig på en buss igen.

CHOC­KA­DES. Olycks­bus­sen, och re­se­nä­ren An­na Meg­ger som choc­ka­des av olyc­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.