Ny fes­två­ning på Stu­re­plan – som al­la kan bo­ka gra­tis

Danderyds Nyheter - - Stockholmshelg - Mi­chael Toll

In­ne i Stu­re­kvar­te­ren har en ny even­toch nö­jeslo­kal öpp­nat upp, som vem som helst kan bo­ka gra­tis.

Lo­ka­len kal­las för ”Bångs­ka Vå­ning­en” och är en tom kon­torslo­kal på 200 kvadrat­me­ter ovan­för klä­des­bu­ti­ken Za­ra och kro­gen Stu­re­hof i Stu­re­gal­le­ri­an.

I en dryg må­nad har vem som helst kun­nat an­sö­ka om att kost­nads­fritt lå­na Bångs­ka Vå­ning­en för att an­ord­na eve­ne­mang.

– Det är förs­ta ste­get mot att göra Stu­re­kvar­te­ret till en des­ti­na­tion re­dan un­der bygg­fa­sen, sä­ger Char­lot­ta Rosén, pro­jekt­le­da­re för om­bygg­na­den av Stu­re­kvar­te­ret på TAM Group.

An­sök­ning­ar­na har ström­mat in och in­tres­set har va­rit stort. Över 350 an­sök­ning­ar

har kom­mit in och nu har ett an­tal oli­ka fö­re­läs­ning­ar, po­e­si­k­väl­lar, konstut­ställ­ning­ar och yo­ga-kur­ser i ett förs­ta steg valts ut och ska ar­ran­ge­ras un­der hös­ten.

– Vi vill ha ett så va­ri­e­rat ut­bud det ba­ra går och pri­o­ri­te­rar verk­sam­he­ter och eve­ne­mang som van­ligt­vis in­te får plats på Stu­re­plan, sä­ger Char­lot­te Rosén.

Det är li­te riv­nings­käns­la men ut­rym­met fun­ge­rar ut­märkt åt bå­de que­er­sal­sa, min­dyo­ga och konstut­ställ­ning. Och tro­ligt­vis kom­mer sats­ning­en att på­gå i någ­ra år.

– Ja, tan­ken och för­hopp­ning­en är att det här ska på­gå fram till dess att re­no­ve­ring­en av Stu­re­kvar­te­ren på­bör­jas så det är nog ett par år fram­åt.

INKLUDERANDE. Den nya lo­ka­len rym­mer 150 per­so­ner och är gra­tis att bo­ka.

INKLUDERANDE. Den nya lo­ka­len rym­mer 150 per­so­ner och är gra­tis att bo­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.