Skit­rö­rigt när vi be­sö­ker un­der­jor­den

Har du ock­så fun­de­rat på låsta dör­rar som le­der ner i mar­ken? Un­der Tä­by och Dan­de­ryd göm­mer sig ett 65 kilo­me­ter långt tun­nel­sy­stem, som går från Sig­tu­na till Li­din­gö.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Lotten Engbom

Du kom­mer till Djurs­holm, men läng­re än så kom­mer du in­te. Men det är ing­et kul att va­ra där ne­re.

Vi går in ge­nom dör­rar­na, ner i en tun­nel vid Hag­by, i Tä­by, där Käp­pa­la­för­bun­det har en fil­te­ran­lägg­ning. Det luk­tar li­te, men in­te alls så där ve­der­vär­digt som man tror att det ska göra i en av­lopp­s­tun­nel. Här går allt av­lopps­vat­ten, från du­schar, tvätt, to­a­let­ter ut från Val­len­tu­na kom­mun. Vattnet for­sar se­dan vi­da­re un­der Tä­by, och fylls på med mer vat­ten från hus­hål­len i Tä­by kom­mun, in­nan det fort­sät­ter sin re­sa till Dan­de­ryd.

– En gren går från Sig­tu­na, en från Kar­by, så går de ihop vid Dan­de­ryds kyr­ka. Sen går tun­neln till Djurs­holm där det blir ett stort schakt som går 90 me­ter un­der Lil­la Vär­tan, sä­ger Tom­my Sö­der­stam, drift­chef.

Vattnet i tun­nel­sy­ste­met är på väg mot Li­din­gö, och Käp­pa­la­ver­ket där det re­nas och släpps ut i Ös­ter­sjön.

Det finns såklart en del mystik kring tunn­lar­na un­der jord, och ryk­te­na är många. Ett sä­ger att man ska kun­na gå he­la vägen till Käp­pa­la­ver­ket på Li­din­gö, men det stäm­mer in­te en­ligt Tom­my Sö­der­stam.

– Du kom­mer till Djurs­holm, men läng­re än så kom­mer du in­te. Men det är ing­et kul att va­ra där ne­re. Det är ing­en be­lys­ning och av­lopps­vat­ten. Nu är det rätt så lågt flö­de men det kan va­ra en och en halv me­ter högt, sä­ger han.

Vat­ten från Val­len­tu­na

Just här i Kar­by for­sar vattnet från Val­len­tu­na kom­mun ut ur rö­ren in och i tunn­lar­na med en väl­digt hög fart och högt tryck. På fy­ra stäl­len i Tä­by kom­mer and­ra gre­nar med mer av­lopps­vat­ten och har man egen brunn läm­nar bi­lar­na av ”av­fal­let” här.

Här får man ock­så hö­ra en bru­ta­la san­ning – som att vi var­je dag släng­er två ton av så­dant som ab­so­lut in­te ska spo­las ner i en toa.

– Det är ett stort pro­blem. Två ton per dag är myc­ket, sä­ger Ulf Jer­netz, un­der­hålls­chef.

Det som ska ner i to­an är det som kom­mer ur krop­pen, plus to­a­pap­per. Nu är det tops, bin­dor, bo­mulls­tus­sar, våt­ser­vet­ter, sto­mipå­sar och så vi­da­re som spo­las ner. Var­för är vi så då­li­ga på det här?

– Vi tror att det är okun­skap. Man tror kanske att det går att spo­la ner och det fast­nar kanske in­te i ens egen toa, men pro­ble­men kom­mer läng­re fram, sä­ger Fre­ja An­ders­son, kom­mu­ni­ka­tör.

– När man pum­par in det i ver­ket fast­nar det i si­lar. Kom­mer det myc­ket kan det slå stopp, sä­ger Ulf Jer­netz.

Tunn­lar­na lig­ger på tio me­ters djup el­ler mer. Un­der Vär­tan går tun­neln på 90 me­ters djup.

Jag har hört att man ska kun­na kö­ra bil här ne­re. Är det sant?

– Bil blir svårt, men fyr­hju­ling går. De som kör här gör det med am­fi­bi­e­for­don, stort som en fyr­hju­ling, sä­ger Tom­my Sö­der­stam.

– På de störs­ta stäl­le­na är tun­nel två me­ter bred och tre me­ter hög, sä­ger Ulf Jer­netz.

För den som tyc­ker att tunn­lar i mar­ken känns spän­nan­de ver­kar det fin­nas mer att häm­ta.

– Jag har ba­ra koll på vår tun­nel, se­dan finns det ofant­ligt myc­ket tunn­lar. Här ute är det in­te så myc­ket, men tit­tar du i Stock­holm är det som en schwei­zerost, sä­ger Tom­my Sö­der­stam.

Oklart lukt­lä­ge

Men den där luk­ten som ibland upp­märk­sam­mats vid tra­fik­plat­sen, den kanske in­te kom­mer från Käp­pa­la­för­bun­dets an­lägg­ning trots allt.

– Vi är tvek­sam­ma till det, för vi kän­ner in­te igen luk­ten rik­tigt. Vi har kon­troll på un­der­tryc­ket i tun­neln som mot­ver­kar sprid­ning av då­lig lukt, där­för blev vi för­vå­na­de, sä­ger Ulf Jer­netz.

FOTO: LOTTEN ENGBOM

MYSTISKA TUNN­LAR. El­ler nå­ja, så mystiska är de kanske in­te – men väl så im­po­ne­ran­de om man be­tän­ker att det är ett 65 kilo­me­ter långt långt sy­stem med rör. Vid fil­te­ran­lägg­ning­en i Kar­by finns ett av de fy­ra stäl­len i Tä­by där av­lopps­vat­ten från...

RÖRIGT. I rö­ren for­sar av­lopps­vatt­net från Val­len­tu­na kom­mun in i tunn­lar­na.

UN­DER­HÅLLS­CHEF. Ulf Jer­netz vi­sar hur fil­te­ran­lägg­ning­en fun­ge­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.