BO­STADS­MARK­NA­DEN SVALNAR

SVALT PÅ BOSTADSMARKADEN. Nu mås­te de lo­ka­la mäk­lar­na vi­sa vad de går för

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Lotten Engbom 073-600 69 39 lotten.engbom@di­rekt­press.se

Det är nu det vi­sar sig vil­ka som är rik­ti­ga mäk­la­re.

Ing­et säljs på lö­pan­de band läng­re.

Det räc­ker in­te läng­re att läg­ga ut ett ob­jekt på Hem­net och vän­ta på att bu­den for­sar in. Nu krävs det hår­da­re jobb av mäk­lar­na.

Da­ni­el­le Wall­s­ter, mäk­la­re på Mäklar­hu­set, säl­jer bo­stä­der i främst Tä­by och Dan­de­ryd men även i Val­len­tu­na. Hon ser att mark­na­den stan­nat av ef­ter som­ma­ren.

– Så är det. Många bo­stä­der får un­der­bud som förs­ta bud. Det känns som att det är en åter­kom­man­de trend som vi ser hän­der på mark­na­den just nu, sä­ger Da­ni­el­le Wall­s­ter.

För­sälj­nings­pro­ces­sen, som ti­di­ga­re va­rit väl­digt kort, tar nu läng­re tid. Dess­utom har pri­ser­na gått ner en aning.

– Ja, om man jäm­för med vå­ren har pri­ser­na gått ner. Se­dan finns det un­dan­tags­fall, vis­sa bo­stä­der kan gå för re­kord­pri­ser, men det hör in­te till van­lig­he­ter­na. Ge­ne­rellt har pri­ser­na gått ner.

– Jag tyc­ker än­då att mark­na­den är bra men det tar läng­re tid att kom­ma till ett av­slut i för­sälj­nings­pro­ces­sen, jäm­fört med i vå­ras.

Da­ni­el­le Wall­s­ter tyc­ker att mark­na­den är den­sam­ma i bå­de Tä­by, Dan­de­ryd och Val­len­tu­na.

Nu krävs det dock mer av den mäk­la­re som ska säl­ja bo­sta­den.

– Ing­et säljs på lö­pan­de band läng­re. Det hand­lar om ett bra en­ga­ge­mang, bra lo­kal­kän­ne­dom och att man är vil­lig att läg­ga ner ex­tra ener­gi. Det är nu det vi­sar sig vil­ka som är rik­ti­ga mäk­la­re.

Trots det­ta vill hon in­te sva­ra rakt ja på att det är svår­sålt nu.

– Det är bå­de ja och nej. Jag skul­le väl sä­ga att mark­na­den är li­te trö­ga­re, så det blir mer svår­sålt. Me­dan de rik­tigt at­trak­ti­va ob­jek­ten går bra, sä­ger Da­ni­el­le Wall­s­ter.

”Besvär­li­ga” ban­ker

Jan Jäg­holm, som sålt bo­stä­der i Tä­by i näs­tan 30 år, kän­ner av att mark­na­den för­änd­rats, sam­ti­digt som ingen­ting stort hänt i värl­den.

– 2011 var det li­te gung­igt, med Gre­kland­s­kri­sen, men det på­ver­ka­de mark­na­den mind­re än vad det gör nu. Nu har det in­te hänt någon­ting, rän­tor­na har in­te gått upp, sä­ger han och tilläg­ger:

– Det vi kän­ner är att ban- ker­na bli­vit besvär­li­ga med lå­nen och folk har bli­vit mer av­vak­tan­de, de blir li­te räd­da.

Han ser in­te att det finns fler ob­jekt på mark­na­den, men där­e­mot att det tar ett par ex­tra vec­kor att säl­ja. Bostads­rät­ter­na går dock li­te snab­ba­re att säl­ja än vil­lor.

Hur ser det ut med pri­ser­na?

– Du får bra be­talt i dag, men du kanske in­te når den ab­so­lu­ta toppen, det är för­bi. Det är fär­re som bu­dar och bud­giv­ning­ar­na bör­jar of­ta en bit un­der be­gärt pris, men de slu­tar of­ta kring be­gärt pris. Se­dan finns det vis­sa hus som går upp en mil­jon, sä­ger Jan Jäg­holm.

– Det är kö­pa­rens mark­nad nu på så sätt att om du läg­ger ett rim­ligt bud har du i dag stör­re chans att få kö­pa. Du kan göra ett bra köp, men in­te hur bra som helst för då säl­jer in­te säl­ja­ren.

Er­fa­ren­het sak­nas

Jan Jäg­holm po­äng­te­rar att det nu hand­lar om att mäk­la på rik­tigt.

– Många mäk­la­re har ald­rig va­rit med om det, de fles­ta som in­te job­bat så länge har ba­ra va­rit med om ”ut med det på nä­tet, så är det bud­giv­ning, sen är det klart”. Det har in­te krävts så myc­ket för att få sa­ker sål­da.

Jan Jäg­holm tyc­ker sig där­e­mot se en skill­nad på mark­na­den i Val­len­tu­na och Tä­by.

– För­säm­ring­en har på­gått läng­re i stan och nåd­de Tä­by ti­di­ga­re än vad den nått Val­len­tu­na. Det är mer fart på mark­na­den i Val­len­tu­na, där säljs det fort­fa­ran­de jät­te­bra. Det är li­te trö­ga­re än ti­di­ga­re men in­te alls li­ka trögt som i Tä­by.

– Det är väl ock­så pris­bil­den, Val­len­tu­na lig­ger nå­got läg­re i pris och då är det kanske in­te li­ka käns­ligt. Är du oro­lig? – Nej, mark­na­den kom­mer all­tid till­ba­ka. Men det finns en oro på mark­na­den. Är man då li­te mo­dig kan man göra bra köp. Att gå in och kö­pa när and­ra in­te vå­gar, då gör man of­ta ett bra köp, sä­ger Jan Jäg­holm.

Vär­re än ti­di­ga­re gång­er

Mat­ti­as Arn­kvist, mäk­la­re på Era fas­tig­hets­för­med­ling, har un­der si­na sex år som mäk­la­re upp­levt till­fäl­li­ga ned­gång­ar, men den här gång­en är det an­norlun­da.

– Det här känns mer per­ma­nent. Att det är trögt kan in­te ha und­gått nå­gon, sä­ger han.

– Man bör­ja­de mär­ka av re­dan i vå­ras att det kom fär­re på vis­ning­ar­na, men det sål­des än­då rätt bra. Nu når man in­te de för­vänt­ning­ar­na som säl­jar­na har.

Mat­ti­as Arn­kvist tyc­ker än­då att de fles­ta som säl­jer i om­rå­det är gans­ka på­läs­ta och har koll på hur mark­na­den rör sig.

– Me­dia har rap­por­te­rat så myc­ket, folk har läst att det skett en pris­ned­gång. Men det går fort­fa­ran­de att göra bra af­fä­rer, man kö­per och säl­jer på sam­ma mark­nad, sä­ger han.

Även Mat­ti­as Arn­kvist är in­ne på att att han som mäk­la­re nu mås­te mäk­la mer, ha ett stör­re tå­la­mod och va­ra tyd­lig med säl­jar­na. Men han är in­te sär­skilt oro­lig för fram­ti­den.

– Nej, det är jag fak­tiskt in­te. Så fort säl­jar­na ac­cep­te­rar det nya prislä­get kom­mer det gå snab­ba­re att säl­ja igen, sä­ger han.

Han tyc­ker in­te en­bart att det är ne­ga­tivt att mark­na­den bac­kat.

– Fi­nan­sin­pek­tio­nens åt­gärd med amor­te­rings­kra­vet är för att lug­na ner mark­na­den. På ett sätt är det bra att det stan­nat av nu, an­nars kanske det fort­satt upp och bli­vit en stör­re smäll.

Mark­na­den kom­mer all­tid till­ba­ka. Men det finns en oro på mark­na­den. Det är kö­pa­rens mark­nad nu på så sätt att om du läg­ger ett rim­ligt bud har du i dag stör­re chans att få kö­pa. Du kan göra ett bra köp, men in­te hur bra som helst.

FOTO: SOPHIE BORDENAVE LINDBORG

KRÄVER TÅ­LA­MOD. Alex­an­dra Särn­klint och Mat­ti­as Arn­kvist på Era fas­tig­hets­för­med­ling me­nar att det nu gäl­ler för mäk­lar­na att ha stör­re tå­la­mod och va­ra ex­tra tyd­li­ga gente­mot säl­jar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.