Det vill Dan­de­ryd se i Mör­by C

En­ligt en un­der­sök­ning från Fas­tig­hets­ba­ro­me­tern tyc­ker hy­res­gäs­ter­na i Mör­by cent­rum att ut­bu­det i cent­ru­met är för då­ligt. Men cent­rum­led­ning­en, den är på topp.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Sa­ga Lin­dqvist sa­ga.lin­dqvist@di­rekt­press.se

I en un­der­sök­ning kal­lad Fas­tig­hets­ba­ro­me­tern Bu­tik 2017 som ana­lys­fö­re­ta­get CFI Group gör fram­kom­mer det att hy­res­gäs­ter­na i Mör­by cent­rum är myc­ket nöj­da med ser­vicen från cent­rum­led­ning­en.

– Vi har job­bat när­ma­re hy­res­gäs­ter­na och dess­utom stärkt upp med per­so­nal. Vi har även haft mer fo­kus på ser­vice och job­bat taj­ta­re med hy­res­gäs­ter­na helt en­kelt, sä­ger Hå­kan Lars­son, cent­rum­chef.

89 pro­cent av de till­frå­ga- de upp­skat­tar till­gäng­lig­he­ten, 88 pro­cent den in­ter­na in­for­ma­tio­nen.

Mo­de­bu­ti­ken Lyxx, trend och de­sign hål­ler med om att ser­vicen gente­mot bu­ti­ker­na i cent­rum är på topp.

– Led­ning­en är väl­digt sam­ar­bets­vil­lig och duk­tig. De bryr sig om var­je bu­tik och är en­ga­ge­ra­de i allt som vi gör. I fram­ti­den hop­pas jag att det kom­mer fler bu­ti­ker som kun­der­na ef­ter­frå­gar. Gär­na un­der­klä­des­bu­ti­ker och nå­gon sport­af­fär skul­le va­rit bra, sä­ger An­na Carls­son, bu­tiks­chef på Lyxx, trend och de­sign.

Vik­tig in­for­ma­tion

Laith Gha­ni­ma, bu­tiks­chef för Kor­ve­ri­an i Mör­by cent­rum är enig med An­na Carls­son.

– Jag är nöjd med allt. Jag har va­rit här i tio år och kom­mer nog att stan­na.

Led­ning­en har sat­sat stort på att hy­res­gäs­ter­na ska kän­na sig in­for­me­ra­de och va­ra del­ak­ti­ga i vad som sker i cent­rum. Vec­kobrev är en av me­to­der­na.

– Var­je vec­ka går vårt vec­kobrev ut till hy­res­gäs­ter­na med allt som de be­hö­ver ve­ta. Hy­res­gäs­ter­na får vec­kobre­ven di­gi­talt, men vi ser ock­så till att läm­na vec­kobre­ven fy­siskt i bu­ti­ker­na el- ler kon­to­ren, sä­ger Hå­kan Lars­son.

Sam­ti­digt lig­ger cent­ru­met i bot­ten i ka­te­go­rin ”bu­tiks­ut­bud”.

– Det är ju så att Mör­by cent­rum är för li­tet. Det är ock­så där­för som vi ska byg­ga ut. I nu­lä­get är cent­rum fullt ut­hyrt så pro­ble­ma­ti­ken är att det in­te finns plats, sä­ger Hå­kan Lars­son.

Sik­tar på topp­ut­bud

Cent­ru­mets fram­ti­da mål­sätt­ning är att ut­bu­det ska lig­ga i topp.

– Kun­der har sak­nat sport­af­fä­rer och Cle­as Ohl­son och sånt. Och om vi in­te lig­ger i topp gäl­lan­de ut­bu­det i kom­man­de cent­rum, ja, då har vi gjort ett då­ligt jobb, sä­ger Hå­kan Lars­son.

Mör­by cent­rum är för li­tet. Det är ock­så där­för som vi ska byg­ga ut. I nu­lä­get är cent­rum fullt ut­hyrt.

FOTO: SA­GA LIN­DQVIST

NÖJD OCH BELÅTEN. Laith Gha­ni­ma, bu­tiks­chef för Kor­ve­ri­an, är myc­ket nöjd med Mör­by cent­rum och har för av­sikt att stan­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.