ÄR DU ORO­LIG FÖR BO­STADS­MARK­NA­DEN?

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

ULF EDMAN, 74

– Nej. Vi har bott här i Djurs­holm i 45 år. Var­för skul­le vi flyt­ta nu? Se­nast här om da­gen stod det i tid­ning­en att det gått ner 15 pro­cent i Stock­holm. Men här går det in­te ner li­ka myc­ket. Det är lä­get som gör det.

ELIN FOLKESSON, 19

– Nej, jag är in­te oro­lig. Jag bor hem­ma så för mig är det ett plus, då kan jag flyt­ta for­ta­re. Det är skö­na­re om pri­ser­na går ner, då blir det lät­ta­re att hit­ta någon­ting. Men jag tyc­ker att pri­ser­na va­rit rätt rim­li­ga, där­e­mot är det dyrt att hy­ra.

JAIME PEREZ, 73,

– In­te ett dugg. Det är möj­ligt att det kom­mer en pri­sju­ste­ring men de­fi­ni­tivt in­te en krasch. Det finns en viss po­li­tisk osä­ker­het, men an­nars är lä­get mer el­ler mind­re oför­änd­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.