Unik histo­ria för­störd i brand

Hu­set vid Stu­re­plan som eld­här­ja­des i vec­kan bär på en unik Stock­holms­hi­sto­ria. Går det att åter­ska­pa det?

Danderyds Nyheter - - Stockholm - Mi­chael Toll Cla­rence Fren­ker

Bygg­na­den som ti­digt i tis­dags mor­se bör­ja­de brin­na i kors­ning­en Bib­li­o­teks­ga­tan/ Ja­kobs­bergs­ga­tan upp­för­des 1895 som kom­bi­ne­rat bu­tik­soch bo­stads­hus.

Hu­set an­ses ha en starkt för­ank­rad Stock­holms­hi­sto­ria, in­te minst då Svens­ka hem ( mat­koo­pe­ra­tiv med ba­ra kvinn­li­ga med­lem­mar som sål­de pris­värd mat) ha­de sin förs­ta bu­tik i hu­set. Grun­da­re var An­na Witt­lock och bland koo­pe­ra­ti­vets med­lem­mar­na fanns kän­di­sar som till ex­em­pel Har­ri­et Bos­se och Sel­ma La­ger­löf.

In­spi­re­ra­de tv-se­rie

Histo­ri­en om Svens­ka hem har bland an­nat gett upp­hov till den po­pu­lä­ra tv- se­ri­en Frö­ken Fri­mans krig, pro­du­ce­rad av SVT.

– Vi på Stads­mu­se­et har be­dömt det som en bygg­nad med ett syn­ner­li­gen högt kul­tur­hi­sto­riskt vär­de, sä­ger Yl­va Blank, en­hets­chef på Stads­mu­se­et.

För­u­tom det som ut­spe­lat sig i lo­ka­ler­na bär hu­sets väg­gar på en stark histo­ria. Fa­sa­den är rikt de­ko­re­rad med de­tal­jer från me­del­ti­da ar­ki­tek­tur, vil­ket gjort att bygg­na­den kom­mit att kal­las för den ”Me­del­ti­da bor­gen”.

Jo­han Mör­ner har ti­di­ga­re ar­be­tat i den eld­här­ja­de fas­tig­he­ten. Han in­ty­gar att det är ovan­ligt vackert.

– Det har ett väl­digt fint trapp­hus och por­ten är sni­dad för hand med oli­ka hant- verk på. Det här är jät­tetrå­kigt, in­red­ning­en är ju helt bor­ta av branden nu, sä­ger han.

Kan kanske åter­ska­pas

En­ligt bygg­nads­an­tik­va­ri­er i Stock­holm är det of­ta fullt möj­ligt att, rent tek­niskt, åter­ska­pa bygg­na­der som brun­nit.

– Det he­la be­ror på hur pass sto­ra ska­dor­na är, bå­de från branden och se­dan de enor­ma vat­ten­mäng­der­na. Men allt står i re­la­tion till kost­na­der, sä­ger So­fia Bru­to, bygg­nads­an­tik­va­rie på Stock­holms Bygg­nads­an­tik­va­ri­er.

Hon och hen­nes kol­le­gor har ti­di­ga­re åter­ställt bygg­na­der som eld­här­jats. Bland an­nat två hus i Gam­la Stan, samt en kul­tur­min­nes­märkt rad­hus­länga i Sol­na.

– Då blev det ett väl­digt gott re­sul­tat, men det känns svå­ra­re i det här fal­let. Här kan det myc­ket väl hand­la om en total­för­stö­rel­se. Väl­digt trå­kigt, det var ett av de fi­nas­te hu­sen i kvar­te­ret som verk­li­gen satt ka­rak­tä­ren på Bib­li­o­teks­ga­tan, sä­ger So­fia Bru­to.

”Som tur är in­te van­ligt”

Stads­mu­se­et kan in­te hel­ler ut­ta­la sig om möj­lig­he­ter­na till ett åter­ska­pan­de. Ef­ter att Ka­ta­ri­na Kyr­ka brann 1990 lyc­ka­des bygg­na­den åter­ska­pas med hjälp av eko­no­miskt stöd och kun­ni­ga bygg­nads­ex­per­ter.

– Det är ett lyc­kat ex­em­pel omöj­ligt att sva­ra på om det går i det här fal­let. Det är in­te så van­ligt med brän­der i gam­la bygg­na­der som tur är, sä­ger Sa­ra Claes­son, kom­mu­ni­ka­tions­chef på Stads­mu­se­et.

Här kan det myc­ket väl hand­la om en total­för­stö­rel­se.

FOTO: STOCKHOLMSKÄLLAN

SVENS­KA HEM. Svens­ka hem (mat­koo­pe­ra­tiv med ba­ra kvinn­li­ga med­lem­mar som sål­de pris­värd mat) ha­de sin förs­ta bu­tik i hu­set. Grun­da­re var An­na Witt­lock och bland koo­pe­ra­ti­vets med­lem­mar­na fanns kän­di­sar som till ex­em­pel Har­ri­et Bos­se och Sel­ma La­ger­löf.

FÖRSTÖRT. Den kul­tur­min­nes­märk­ta bygg­na­den på Ja­kobs­bergs­ga­tan blev myc­ket förstört i den sto­ra branden.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.