Svensk film le­ver kvar för evigt

Danderyds Nyheter - - Stockholmshelg - ELI­NOR KAR­LIN Re­por­ter Pra­ta med mig! eli­nor.kar­lin @di­rekt­press.se

Jag till­hör en

av de där som gil­lar svensk film. Det sjung­er li­te i mig när jag tit­tar på gam­la svens­ka spel­fil­mer från Stock­holm på 70- och 80-ta­let. Det svind­lar när jag in­ser att även de fil­mer­na vi pro­du­ce­rar i dag ska bli tids­do­ku­ment.

Nu är det

All in­clu­si­ves tur att re­pre­sen­te­ra svens­ka fol­ket 2017. Vi är präg­la­de av ame­ri­kansk hu­mor och se­mes­ter­svens­ken är li­ka odräg­lig som nå­gon­sin. Re­gis­sö­ren Ka­rin Fah­lén ut­tryck­te det som att vi blir den vi vill va­ra när vi åker på se­mes­ter, in­te den vi är. Men jag väl­jer hell­re att lyss­na på det som Las­se Åberg slog fast i förs­ta Säll­skaps­re­san: ”Svens­kar­na re­ser in­te till någon­ting, dom re­ser från någon­ting”. Det känns fort­fa­ran­de ak­tu­ellt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.