Det­ta är Yim­by

Danderyds Nyheter - - Hemma -

Yim­by står för ”Yes in my backy­ard” och är en in­tres­se­org­nai­sa­tion som dri­ver frå­gor som främ­jar en tät stad med gångoch cy­kel­stråk där när­för­or­ter­na är sam­man­län­ka­de med in­ners­tan.

Nät­ver­ket har i dag cir­ka 10 000 med­lem­mar i Stock­holm. De ge­nom­snitt­li­ga med­lem­mar­na upp­ges va­ra män från 30 år och upp­åt. Bland des­sa finns bå­de po­li­ti­ker, bygg­her­rar, ar­ki­tek­ter och ex­per­ter. Men ock­så helt van­li­ga stock­hol­ma­re som in­tres­se­rar sig för stads­ar­ki­tek­tur.

Grup­pen har va­rit sär­skilt ak­tiv på Fa­ce­book. På se­na­re tid har de­ras syn­punk­ter även bör­jat få en allt stör­re vikt ut­an­för nä­tet, en­ligt dem själ­va. För­slag som Yim­by dri­ver är bland an­nat en Ös­ter­bro, re­gi­o­na­la stads­kär­nor med ett öst­ra- och väst­ra Ci­ty i stäl­let för en­bart ett centralt Ci­ty samt en ny flyg­plats i Sö­derort. Haag, Van­cou­ver, Rot­ter­dam och To­ron­to är stä­der som nämns som fö­re­bil­der. I mit­ten på ok­to­ber fi­ra­de Yim­by tio år med en crowd­fun­dad fest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.