Rös­ter om Yim­by

Danderyds Nyheter - - Hemma -

VAD HAR YIM­BY BETYTT FÖR STADS­BYGG­NADS­DE­BAT­TEN? ROGER MOGERT (S), kul­tur- och stads­bygg­nads­bor­gar­råd:

De bi­drar till att bred­da den till ett per­spek­tiv som in­te fanns an­nars. Bå­de vad gäl­ler att be­ja­ka att sta­den väx­er och att de be­ja­kar mer ur­ba­na vär­den. Ge­ne­rellt mår stads­bygg­nads­de­bat­ten bra av att få in fler per­spek­tiv.

REGINA KEVIUS (M), stads­ygg­nads­bor­gar­råd 2010-2014:

Yim­by har of­ta läm­nat in kon­struk­ti­va och mo­di­ga stads­bygg­nads­för­slag som vi­sar att det går att byg­ga en tät stad och sam­ti­digt sat­sa på stads­kva­li­tet i form av han­del, ser­vice och nya par­ker. Jag öns­kar att fler upp­märk­sam­mar sam­ban­det att fler bo­stä­der bi­drar till en mer le­van­de och trygg stads­mil­jö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.