Finns det re­dan en tun­nel för mer tub? Det flo­re­rar en hel del vand­rings­säg­ner i Nor­rort. En av dem dy­ker ibland upp när en ut­bygg­nad av tun­nel­ba­ne­nä­tet förs på tal, och den får oss att und­ra: finns det verk­li­gen re­dan en fär­dig tun­nel för ny tub­sträck­nin

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Lot­ten Eng­bom lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

”Det går en fär­dig­byggd tun­nel för tun­nel­ba­nan till Tä­by cent­rum”. Ja, det är en gans­ka åter­kom­man­de kom­men­tar som vi på redaktionen ser och tar del av. Men stäm­mer det verk­li­gen? Vi be­stäm­de oss att gå till ber­get med det här. Och rätt snabbt får vi svar av Leif Gri­pe­stam (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de: Det finns det in­te.

– Det är en myt. Där­e­mot finns det en tun­nel, där man sprängt un­ge­fär 470 me­ter ef­ter Mör­by cent­rum, sä­ger han och ut­veck­lar:

– Den 31 mars 1980 ha­de man en folk­om­röst­ning, då vann nej till tun­nel­ba­nan, me­dan över 60 pro­cent rös­ta­de ja för Roslags­ba­nan. Då på­gick ar­be­tet re­dan med tun­nel­ba­nan och då slu­ta­de man med det. Så li­ten san­ning finns det.

In­te he­la vägen

Även om det bli­vit ett ja till tun­nel­ba­nan skul­le det en­ligt Leif Gri­pe­stam in­te ha bli­vit nå­gon tun­nel he­la vägen till Tä­by cent­rum.

– Pre­cis på grän­sen mel­lan Danderyd och Tä­by, längs med Roslags­ba­nan, finns det berg med vil­lor på, på öst­ra si­dan på Roslags­ba­nan, öst­ra ban­vä­gen. Tan­ken var att tun­nel­ba­nan skul­le kom­ma ur ber­get där och gå i dags­ljus sista bi­ten till Tä­by.

An­vänds som vänd­spår

Även SL be­kräf­tar att det finns en tun­nel, på cir­ka 400 me­ter, som fort­sät­ter in i ber­get ef­ter Mör­by cent­rum. I dag an­vänds tun­nel som vänd­spår och upp­ställ­nings­plats för tun­nel­ba­nan. MTR, som skö­ter drif­ten av tun­nel­ba­nor­na i Stock­holm, be­skri­ver det som en ”mini­de­på”.

– In­ne på det här spå­ret har MTR ock­så per­so­nal som ar­be­tar, för att in­te per­so­ner ska va­ra där och för­stö­ra el­ler klott­ra, sä­ger Claes Ny­berg press­an­sva­rig på MTR.

FO­TO: MAR­TI­NA DANIELSSON

Or­den­säll­skap hem­li­ga et som har tårt­ka­las på slot­tet? El­ler gub­ben som bä­ver hem­ma ha­de en tam i Hjälp Stocksunds­vill oss! Vil­ka an? mun är de lo­ka­la till mun-histo­ri­er­na som du hört ta­las om? Mai­la oss på nor­rort@di­rekt­press. se

VART ÄR VI PÅ VÄG? 400 me­ter un­ge­fär, men in­te mer. Sen slu­tar t-ba­ne­tun­neln en­ligt MTR.

Leif Gri­pe­stam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.