Par­ke­rings­av­gif­ter är in­te en funk­tions­hin­ders­frå­ga

Danderyds Nyheter - - Tyck Om! - Björn Hell Käl­ler­man för­bunds­ord­fö­ran­de Unga Rö­rel­se­hind­ra­de Ti­e­mon Oko­je­voh för­bunds­sty­rel­se­le­da­mot Unga Rö­rel­se­hind­ra­de

Den se­nas­te ti­den har vi i funk­tions­hin­ders­rö­rel­sen nått ett an­tal fram­gång­ar på den po­li­tis­ka are­nan. Det har rört sig om för­änd­ring­ar­na på LSS- om­rå­det som gjort att den aku­ta kri­sen in­om per­son­lig as­si­stans till viss del är över och dess­förin­nan rös­ta­de även riks­da­gen ige­nom nya be­stäm­mel­ser som gör att även mind­re fö­re­tag mås­te till­han­da­hål­la till­gäng­li­ga bygg­na­der. Det är nå­got som vi i För­bun­det Unga Rö­rel­se­hind­ra­de är myc­ket stol­ta över, men mer be­hö­ver gö­ras. Vi nö­jer oss in­te med rå­dan­de si­tu­a­tion och vi vill se stör­re kraft­tag in­om funk­tions­hin­ders­po­li­ti­ken.

Vi ser idag att per­so­ner med funk­tions­hin­der lig­ger på lå­ga ni­vå­er när det gäl­ler så­väl sys­sel­sätt­ning som gym­na­si­e­ut­bild­ning och del­ak­tig­het i sam­häl­let. Det­ta med­för in­te ba­ra ett sam­häl­le på ojäm­li­ka vill­kor ut­an även en gro­en­de psy­kisk ohäl­sa bland per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning där så­väl kost­na­der för psy­ki­a­tri som and­ra for­mer av sjuk­vård ökar ge­nom en ute­stäng­ning av per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning från det eta­ble­ra­de sam­häl­let. Där­för står det högt upp på vår agen­da att gö­ra det yt­ters­ta för att ska­pa ett mer in­klu- de­ra­de och jäm­likt sam­häl­le som in­rym­mer al­la oav­sett funk­tions­för­må­ga.

Men vi mås­te bli fler i kam­pen. Och fram­för allt be­hö­ver vi se fler rös­ter in­i­från själ­va rö­rel­sen som strä­var ef­ter in­klu­de­ring. Det­ta är nå­got som vi upplever sak­nas idag. Fram­för allt i Stock­holms­om­rå­det.

lo­ka­la funk­tions­hin­ders­or­ga­ni­sa­tio­ner­na, DHR Stock­holms­av­del­ning­en, har de se­nas­te åren pro­fi­le­rat sig i en frå­ga som går stick i stäv med visionen om ett Stock­holm där al­la be­hand­las li­ka. Det rör sig om frå­gan om att per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning ska slip­pa be­ta­la par­ke­rings­av­gif­ter till skill­nad från öv­ri­ga in­vå­na­re i sta­den.

DHR Stock­holms­av­del­ning­en tycks ha ut­veck­lat frå­gan om par­ke­rings­av­gif­ter till sin hjär­te­frå­ga vil­ket vi är myc­ket oro­a­de över. Att en grupp i sam­häl­let slip­per be­ta­la för par­ke­ring är ett steg ifrån prin­ci­pen om att strä­va ef­ter mer in­klu­de­ring och fär­re sär­lös­ning­ar.

Med en sär­lös­ning, likt den DHR Stock­holms­av­del­ning­en fö­re­språ­kar, kan bi­dra till att stär­ka för­do­mar om per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning som en sä­re­gen och ho­mo­gen grupp som of­ta sär­skil­jer sig från res­te­ran­de be­folk­ning. Det­ta kan i läng­den le­da till en ökad fun­ko­fo­bi i sam­häl­let och en för­stärk­ning av den re­dan om­fat­tan­de mar­gi­na­li­se­ring­en av per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning. Att en av funk­tions­hin­ders­rö­rel­sens vik­ti­gas­te or­ga­ni­sa­tio­ner in­di­rekt vill med­ver­ka till det­ta fin­ner vi in­te nå­got an­nat än myc­ket be­klag­ligt.

I det in­klu­de­ran­de sam­häl­let be­ta­lar al­la oav­sett funk­tions­för­må­ga för sin par­ke­ra­de bil och det är i den rikt­ning­en po­li­ti­ken ock­så bör gå. Vi i För­bun­det Unga Rö­rel­se­hind­ra­de kom­mer fort­sät­ta strä­va ef­ter ett så­dant sam­häl­le och vi hop­pas att vi får fler från funk­tions­hin­ders­rö­rel­sen med oss på den ba­nan. För vi kan verk­li­gen in­te ac­cep­te­ra ett sam­häl­le där per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning fort­sät­ter att mar­gi­na­li­se­ras i den grad som vi ser idag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.