Lo­kal­po­li­sen: Nu har brän­der­na upp­hört

Danderyd har un­der den se­nas­te halv­å­ret drab­bats av ett fler­tal an­lag­da små­brän­der. Men nu ser lo­kal­po­li­sen Alex­an­der An­to­ni­an en vänd­ning.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Sa­ga Lin­dqvist sa­ga.lin­dqvist@di­rekt­press.se

De många små­brän­der som gäc­kat Danderyd har upp­hört – det sä­ger lo­kal­po­li­sen, som mis- stän­ker att barn el­ler ung­do­mar le­gat bakom fle­ra av fal­len.

Un­der de se­nas­te halv­å­ret har det va­rit ett fler­tal con­tai­ner­brän­der i Dan­de­ryds kom­mun. Någ­ra da­gar in­nan julaf­ton brann det i än­nu en con­tai­ner på Svea­vä­gen i Djurs­holm. Men en­ligt kom­mun­po­li­sen Alex­an­der An­to­ni­an var bran­den in­te an­lagd.

– Tolk­ning­en som vi har gjort är att bran­den in­te är kopp­lad till ofog gjort av barn och ung­do­mar. Tro­ligt- vis upp­stod bran­den på grund av oakt­sam­het då nå­gon ska ha slängt nå­got som har för­or­sa­kat brand i con­tai­nern, sä­ger han.

Där­e­mot har de ti­di­ga­re con­tai­ner­brän­der­na och sop­tun­nebrän­der­na med störs­ta san­no­lik­het va­rit vål­la­de av barn och ung­do­mar, en­ligt Alex­an­der An­to­ni­an.

– Vi har inga miss­tänk­ta, men vi tror att det är barn och ung­do­mar som lig­ger bakom de ti­di­ga­re brän­der­na, sä­ger Alex­an­der An­to­ni­an.

Men Alex­an­der An­to­ni­an me­nar att det är svå­ra fall att ut­re­da.

– Of­tast fat­tas vitt­nen och vi kom­mer till plat­sen först när rädd­nings­ar­be­tet är över. Då är det för­sent, och man tar ald­rig nå­gon på bar gär­ning, sä­ger han.

Un­der ett till­fäl­le i höst ska två vak­ter ha ob­ser­ve­rat två ung­do­mar som be­tett sig miss­tänkt.

– Vi följ­de ef­ter ung­do­mar­na och iden­ti­fi­e­ra­de dem, och då upp­hör­de plöts­lig brän­der­na, sä­ger Alex­an­der An­to­ni­an. Han tilläg­ger: – Och in­brot­ten i Danderyd bör­jar gå ner de ock­så, det är ge­ne­rellt väl­digt lugnt i Danderyd. Det känns skönt.

BRANN. Någ­ra da­gar in­nan julaf­ton brann det i en co­in­tai­ner på en pri­vat tomt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.