Mat­bu­ti­ker slo­par pap­per – er­bju­der di­gi­ta­la kvit­ton

Danderyds Nyheter - - Stockholm - Cla­rence Fren­ker

Snart kan du slip­pa pap­perskvit­to­na när du hand­lar i mat­bu­ti­ken. Un­der 2018 in­för åt­minsto­ne två mat­ked­jor möj­lig­he­ten att få kvit­to­na di­gi­talt i stäl­let.

Från och med i vår kom­mer kun­der på Wil­lys och Hem­köp att kun­na väl­ja di­gi­ta­la kvit­ton i stäl­let för pap­pers­ut­skrif­ter när de hand­lar. Det med­de­lar mat­kon­cer­nen Ax­food i ett press­med­de­lan­de.

Tan­ken är, en­ligt fö­re­ta­get, att mins­ka ned­skräp­ning­en och spa­ra på mil­jön.

– Det här rim­mar helt med vårt håll­bar­hets­ar­be­te. Om kun­der­na i samt­li­ga vå­ra ca 500 bu­ti­ker skul­le väl­ja di­gi­ta­la kvit­ton skul­le det be­ty­da att vi spa­rar drygt 255 mil­jo­ner pap­perskvit­ton om året, sä­ger Åsa Do­meij, håll­bar­hets­chef på Ax­food, i en skrift­lig kom­men­tar.

Fö­re­ta­get har un­der hös­ten gjort ett för­sök med di­gi­ta­la kvit­ton bland ett an­tal av kon­cer­nens bu­ti­ker och med­ar­be­ta­re. Pla­nen är nu att det sy­s­te­met ska in­fö­ras skarpt un­der förs­ta halv­å­ret 2018.

En­ligt Svensk Han­del skrivs det ut 1, 7 mil­jar­der pap­perskvit­ton om året i Sve­ri­ge.

FOTO: MOSTPHOTOS / STE­FAN NILS­SON

DI­GI­TALT. Mat­ked­jor­na Wil­lys och Hem­köp ska i år in­fö­ra di­gi­ta­la kvit­ton för att mins­ka ned­skräp­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.