Det var när Tä­by­bon Ing­e­la Bendrot skul­le till Post­nords fö­re­tagscen­ter i Tä­by som hon upp­täck­te att de ha­de lunch­stängt. I fy­ra tim­mar.

Danderyds Nyheter - - Norrort - Lot­ten Eng­bom 073-600 69 39 lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

– Jag gick in på de­ras hem­si­da för att kol­la öp­pet­ti­der­na. Det vi­sa­de sig att det var lunch­stängt mel­lan 10 och 14, sä­ger Ing­e­la Bendrot.

– Det är häp­nads­väc­kan­de att ett fö­re­tag kan ha fy­ra tim­mars lång lunch. Lunch­stängt nu­för­ti­den är in­te så van­ligt.

Men när vi ring­er upp Post­nord de­men­te­rar de den långa lun­chen:

– Det stäm­mer in­te. Det de har är de­la­de öp­pet­ti­der. Vi pre­sen­te­rar det som de­la­de öp­pet­ti­der men and­ra saj­ter häm­tar in­for­ma­tion och då kla­rar de saj­ter­na in­te av att man har de­la­de öp­pet­ti­der ut­an de tror att en pa­us mitt på da­gen kal­las lunch, sä­ger Ma­ria Ib­sén, press­an­sva­rig på Post­nord.

– Där­för ser det li­te kna­sigt ut, det gör det. Men det är ingen­ting som vi kan på­ver­ka.

Vad är skill­na­den mel­lan de­la­de öp­pet­ti­der och lunch­stängt?

– Lunch­stäng­er gör man för att per­so­na­len ska kun­na äta lunch, me­dan de­la­de öp­pet­ti­der har vi på många fö­re­tagscen­ter för att det kom­mer kun­der på för­mid­da­gen och på ef­ter­mid­da­gen, sä­ger Ma­ria Ib­sén.

– Men mitt på da­gen är det näs­tan inga kun­der, och där­för gör per­so­na­len and­ra sa­ker då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.